STAJ ESASLARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

 

GENEL ESASLAR

 

MADDE 1: Amaç

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön vermelerini sağlamaya yöneliktir.

 

MADDE 2: Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar)

Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:

-  Mimarlık büroları, tasarım atölyeleri vb. yerler

-  Mimari tasarım, yapım, yönetim, üretim gibi konularda etkinlik gösteren firma, kuruluş veya organizasyonlar,

-  Bünyesinde bu konuların da yer aldığı diğer firma, kuruluş veya organizasyonlar,

-  Staj komisyonunun değerlendirmesi ve Mimarlık Bölümünün onayı ile staj yapılabilecek diğer alanlar: Çeşitli kuruluşların ve İTܒnün düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları, arkeolojik kazı alanlarında veya tarihi sit alanlarında veya tarihi yapılarda yapılacak çeşitli çalışmalar  gibi etkinlikler.

 

MADDE 3: Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılabilecek Alanlara Dağılımı

Toplam staj süresi 72 iş günüdür. Toplam süre içindeki büro ve şantiye stajları 24’er günden az olamaz. Staj süresinin tamamı büro ve şantiye stajından oluşabilir. Ancak isteğe bağlı olarak toplam süre içinde 24 günü aşmamak üzere büro ve şantiye stajı dışında, madde 2’de belirtilen diğer etkinlikler yer alabilir.

 

MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar

4.1. Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.

 

4.2. Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.”

 

MADDE 5: Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin staj yapabileceği yerler staj komisyonunca yapılacak değerlendirme ve incelemelere bağlı olarak Bölüm Başkanlığının onayıyla belirlenecektir. Buna bağlı olarak oluşturulacak “Staj yapılabilecek yerler” listesi her yıl güncellenerek bahar yarıyılının dördüncü haftasında ilan edilecektir. Bu staj yerlerine başvuru ve kabul ile ilgili girişimler öğrenciler tarafından yürütülecektir. Söz konusu listedeki yerlerde staj yapacak öğrencilerin staj komisyonuna ön bildirimde bulunmalarına gerek yoktur. Listede belirtilmeyen yerlerde staj yapmak isteyen öğrenciler staj yapmak istedikleri yer, alan veya etkinliği bahar yarıyılının sonuna kadar komisyona bildireceklerdir. Staj komisyonu, öneri ile ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yapmak üzere, söz konusu staj yeri veya etkinliği hakkında öğrenciden ayrıntılı bilgi ve döküman isteyebilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda önerilen staj yerinin uygun bulunması halinde Bölüm Başkanlığının onayı ile “staj yapılabilecek yerler” listesine eklenecektir. Listeye yapılan ekler, “ek liste” olarak bahar yarıyılı sınav döneminin son günü staj duyuru panosunda ve Bölüm WEB sayfasında ilan edilecektir. Staj yeri Kabul edilmeyen öğrenciler 15 gün içinde yeni bir staj yeri bularak Staj Komisyonuna bildirirler. Bu formlar da 15 gün içinde komisyon tarafından değerlendirilerek ilan edilir.

 

MADDE 6: Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

Staj dosyaları komisyonun ilan ettiği süre içerisinde teslim alınır. Süresi dışında teslim edilen dosyalar için geçerli mazeret olmadıkça değerlendirme dışı tutulur.

Madde 10,11,12 de belirtilen şekilde hazırlanan belge ve raporların yer aldığı staj dosyaları, öğrencilerin Fakülte’ye giriş yılına göre düzenlenen listelerin imzalanması karşılığında teslim alınır.

 

MADDE 7: Stajın Değerlendirilmesi

 

Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gereklidir. İncelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede staj sicil fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları komisyon tarafından reddedilecektir. Uygun bulunan staj dosyaları derecelendirilip Fakülte’ de sergilenecektir. Staj komisyonunun yapılan stajla ilgili başarı değerlendirmesi (notu) öğrenci not dökümünde yer alacaktır.

 

MADDE 8: Staj Konusunda Danışmanlık

Staj Komisyonu bahar yarıyılının 3.haftasında bir toplantı düzenleyerek satajın önemi, amacı, koşulları ve kapsamına yönelik bilgiler verir. Öğrenciler staj ile ilgili sorularını yazılı olarak komisyona iletebilirler. İlgili soru ve sorunlara ilişkin açıklamalar  Staj Komisyonu tarafından staj duyuru panosunda ilan edilir.

 

MADDE 9: Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu

Staj yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse staj kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

 

 

 

 

ÖZEL ESASLAR

MADDE 10: Büro (mimari tasarım) Stajı Esasları

10.1. Büro (mimari tasarım) Stajının Amaçları

Büro stajı yapacak olan öğrenciden öncelikle beklenen, Üniversite’ de mimari tasarım derslerinde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağını bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki mimari tasarım ve projelendirme alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.

Büro stajının bir diğer amacı da, mimarlık eğitimi sırasında almış olduğu bilgilerin ve kazandığı becerilerin, gerçek hayattaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma sonrası meslek hayatında yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konusunda yol gösterici olmasını sağlamaktır.

 

 

10.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler

Büro (mimari tasarım) stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler;

-  öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması,

-  bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması ve

-  belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması,

başlıca kriterlerdir.

 

Büro Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb. gibi mimarlık ile ilgili faaliyetler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı olan kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

 

Büro Organizasyon (büronun işleyiş biçimi) Raporu

Bu raporda, büroda çalışan elemanlar ve bu elemanların faaliyet alanları ile birlikte büroda üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Büronun organizasyon şeması olarak da ifade edilebilecek olan bu raporda, hiyerarşik düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, tasarımcı (karar verici) ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık bir biçimde ele alınacaktır (Bkz.Form B1).

Raporda ayrıca, staj yapan öğrencinin bürodaki görevinin değerlendirilmesi bilgilerine yer verilecek ve çalışma sisteminin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. (Öğrenci açısından olumlu ve olumsuz bulunan konular ele alınacaktır).

 

 

 

Büroda Yapılan İş ile İlgili Rapor

Büro stajı yapan öğrenci, yukarıda istenen bilgilere ilave olarak, staj süresince yaptığı işler ile ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda, mimarlık eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin bir analizini yapması istenilmektedir. Öğrenci mimari tasarımdan uygulama projesine ve yapıma kadar olan süreyi gözönünde bulundurarak, kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini inceleyecektir. Bu şekilde, belirli bir işte görev alan bir mimar adayı olarak, insanın farkında olmadan yaptığı mimarlık eylemlerinin daha tanımlı bir hale getirilmesi suretiyle fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

 (Bkz.Form B1).

 

Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb. Dokümanlar

Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosya da ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin, bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgelerin başlıcalarını; mimari tasarım etüdleri, mimari projeler, detay çizimler, perspektifler, maket fotoğrafları, vb. olarak sıralamak mümkündür.

 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir, Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

 

MADDE 11: Şantiye Stajı Esasları

11.1. Şantiye Stajının Amacı

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj yaptığı şantiyede binanın gerçekleştirilmesi ya da onarımı için var olan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların arasındaki ilişkiyi tanımış olmalı ve şantiyede sistemin nasıl işlediğini öğrenmelidir. Öte yandan şantiyedeki üretimin gerçekleşmesini sağlayan, çok sayıda birbirinden farklı nitelikte iş yapılmaktadır. Öğrenci şantiyedeki çalışma sırasında, o şantiyede gerçekleştirilen işlerden en az birini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli, bunun için de o şantiyede böyle bir işin bizzat içinde olmalı ve çalışmalıdır.

11.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıda adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır. Şantiye stajı yapanlardan istenen 4 tür belge ve rapora ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

Şantiye Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, şantiye stajı yapanlar tarafından bir tür şantiye günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Şantiye günlüğüne her gün şantiyede meydana gelen önemli olaylar ve öğrencinin bizzat çalıştığı işle ilgili gelişmeler kaydedilecektir.

 

 

 

 

 

Şantiye Düzeni ile İlgili Rapor (şantiye genel tanıtımı)

Şantiye düzeni ile ilgili bu rapor şantiyede var olan potansiyelin ve işleyişin genel anlamda tanıtıldığı bir rapordur. Bu raporun hazırlanmasında sözkonusu kurallar FORM Ş1’de açıklanmaktadır.

 

Şantiyede Çalışılan İş ile İlgili Rapor

Şantiyelerde bina üretiminin gerçekleştirilmesinde çok sayıda, birbirinden farklı nitelikte işler yapılmaktadır. Bu tür işler; uygulamanın yürütülmesi, hakediş ve metraj hazırlama, süresel planlama, malzeme, ekipman, işgücü yönetimi, satınalma, idari işler, maliyet kontrol, muhasebe, finansman, taşeron yönetimi vb. gibi işlerdir. Öğrenci şantiye stajı kapsamında bu işlerden birinde çalışmak ve söz konusu işin ayrıntılarını öğrenmek durumundadır. Öğrenci staj sonunda bu iş (işlerle) ilgili bir rapor hazırlamak zorundadır. Bu raporun nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı FORM Ş2 de açıklanmaktadır.

 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

MADDE 12: Büro (mimari tasarım) ve Şantiye Dışı Alanlarda Yapılacak Özel

Stajın Esasları

12.1. Özel Stajın Amacı

Büro ve şantiye stajları dışında, mimarlık mesleğinin disiplinlerarası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla, aşağıda belirtilen gruplardan birinde staj yapabilecektir.

a.  Proje yönetim firmaları, yapı denetim firmaları, müşavirlik firmaları, inşaat firmaları merkez ofisleri ve kamu kuruluşlarının ilgili birimleri,

b.  DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. araştırma projeleri,

c.  Çeşitli kuruluşların ve İTܒnün düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları, atölyeler, diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı alanlarında veya tarihi sit alanlarında /veya tarihi yapılarda mimari belgeleme ve alan araştırmaları.

 

12.2. Özel Staj Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

-  12.1.a ve 12.1.b maddelerinde tanımlanan staj yerleri ve arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda mimari belgelemede yapılan çalışmalar büro ya da şantiye stajı niteliklerinden hangisine yakınsa, o gruba ait belgeler hazırlanarak teslim edilecektir. Ayrıca gerekli görüldüğünde, komisyonun önerisi doğrultusunda özel raporlar hazırlanacaktır.

-  Yaz okulları, atölyeler, alan araştırmalarında aşağıdaki belgeler istenir.

 

Günlük Staj Defteri

Çalışma süresince günlük olarak yapılan çalışmaların yazılacak ve yürütücü tarafından onaylanacaktır.

 

Rapor

Yapılan çalışmanın genel tanımı, amacı ve içeriği, çalışmayı örgütleyen kişiler ve kurumlar, katılan grup ve/veya kişilerin tanıtımı, ele alınan konuların tür ve nitelikleri belirtilecektir. Bu kapsamda yapılan kişisel çalışmanın ayrıntılı açıklaması ve sonuçları, uygulamaya esas olan örneğin sunulmasıyla yine bir raporda yer alacaktır.

 

Başarı Belgesi

Yaz okulları, atölyeler sonunda öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.

 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 13: Yürürlük

Bu staj esasları 2004-2006 öğretim yılından itibaren tüm Mimarlık Bölümü öğrencileri için geçerlidir. Toplam sürenin belli bir kısmını daha önce tamamlamış olan öğrencilerin kalan stajları için bu staj esasları geçerlidir.

 

MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü, 12 sayılı toplantısında alınan karar: “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.”

 

MADDE 15: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: “Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.”


 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

 

MADDE 1. Amaç:
Mesleki Pratik Çalışma (staj); Üniversite eğitim süresince edinilen teorik, mesleki bilgilerin uygulama alanlarında değerlendirilmesi ve pratiğe dönüştürülmesini sağlamaya yöneliktir. 
MADDE 2. Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar);
Stajın yurt içi ve/ veya yurt dışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:
× Planlama Büroları,
× İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
× Şehir Planlama ile İlgili Araştırma Çalışmaları (İ.T.Ü bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, Döner Sermaye Projeleri, Ar-Ge işletmelerindeki projeler; Atölye niteliğindeki Yaz Okulları, Meslek Odaları kapsamında yürütülen çalışmalar vb.)
Tanımlar ve Açıklamalar
Şehir Planlama Büroları; bünyesinde planlama çalışmalarına ilişkin araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler ve/veya değişik ölçeklerdeki (1/200.000 ölçeğinden 1/500 ölçeğine kadar) her türlü fiziki planlama çalışmalarının yapılabildiği Meslek Odaları tarafından tescili yapılmış özel şahıs ya da şahıslara ait işletmelerdir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşları; Merkezi yönetimin merkez ve taşra örgütleri ile yerel yönetimler içerisinde ilgili yasalar çerçevesinde doğrudan planlama ile ilgili görev ve yetkileri bulunan kuruluşlardır. 
Atölye Niteliğindeki Yaz Okulları, Araştırma Projeleri; İ.T.Ü bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, Döner Sermaye Projeleri, Ar-Ge işletmelerindeki projeler; Atölye niteliğindeki Yaz Okulları, Meslek Odaları kapsamında yürütülen çalışmalar vb. olmaktadır.
MADDE 3: Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılacak Alanlara Dağılımı;
Staj yapılabilecek alanlarda (Madde 2’de adı geçen alanlar) tanımlanan stajın toplam süresi 72 iş günüdür. 
Stajın yapılacağı toplam 72 günlük süre Planlama Büroları ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında zorunlu olmak kaydıyla aşağıda belirtilen A,B,C seçeneklerinden biri kabul edilerek gerçekleştirilebilir:
A SEÇENEĞİ
Her üç staj alanında 24 gün eşit süreli yapılabilecektir.
B SEÇENEĞİ
Üçüncü grup stajın yapılmaması durumunda Planlama Büroları ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından birinde ikinci bir dönem 24 gün süreli yapılabilecektir.
C SEÇENEĞİ
Zorunlu staj yapılacak alanlarda iki dönem 36 gün süreli yapılabilecektir.
24 ve 36 günlük staj süreleri bölünerek kullanılamaz.
Büro ve Kamu stajı için staj süresi en az 24 gündür. 
Staj yapabilecek üçüncü alanlarda staj süresinin 24 günden az olması durumunda kalan süre birinci veya ikinci staj alanlarında tamamlanacaktır.
MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar;
4.1. Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler. 
4.2. Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.”
MADDE 5: Staj Yerinin Belirlenmesi ve Kabulü
Staj yapılacak yerin Staj Komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren Staj Yeri Kabul Formunu en geç Bahar Yarıyılının son gününe kadar Fakülteye teslim edecektir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler bir ay içinde yeni bir yer bularak Fakülteye bildirmek zorundadır. Özel durumlarda (örneğin, Atölye niteliğindeki Yaz Okullarında kabul / kayıt olmak gibi) gerekçesiyle staj yeri değişikliği için Komisyona başvurulabilir. İkinci kez staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ilgili dönemde staj yapmayacaklardır. 
MADDE 6: Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı
Staj dosyaları Güz Yarıyılının ilk ayı içinde, staj duyuru panosunda ilan edilen tarihler ve saatlerde, belirtilen yerde teslim alınacaktır. Stajla ilgili tüm belge ve raporlar, standart staj dosyası içine konulacaktır. Standart staj dosyası (zarfı) üzerine gerekli bilgiler şablonla yazılacaktır. Staj evrakının nereden alınacağı staj duyuru panosunda ilan edilecektir.
MADDE 7: Stajın Değerlendirilmesi:
Staj Dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gerekmektedir. İncelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar Komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede Staj Sicil Fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları Komisyon tarafından reddedilecektir. İncelenen staj dosyalarının düzeyi, Lisans öğretimindeki uygulanan notlandırma sistemi ile değerlendirilecektir. CC altında not alan dosyalar geçersiz sayılacaktır. Staj Komisyonunun yapılan staj ile ilgili başarı değerlendirmesi (notu) öğrenci not dökümünde yer alacaktır. Uygun bulunan staj dosyaları derecelendirilip Fakültede sergilenecektir.
MADDE 8: Staj Konusunda Danışmanlık 
Öğrenciler staj ile ilgili sorularını yazılı olarak Staj Komisyonuna ileteceklerdir. Staj Komisyonunun belirlediği iki ayrı tarihte yapılacak toplantılarda bu soruların yanıtları sözlü olarak verilecek ve diğer sorular yanıtlanacaktır. Ayrıca bu toplantılara, istenen rapor ve belgelerde ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Söz konusu toplantıların tarihleri Staj Komisyonu tarafından staj duyuru panosunda ilan edilecektir.
MADDE 9: Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu
Staj çalışma yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj Sicil Fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse pratik çalışma kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

ÖZEL ESASLAR 
MADDE 10: Planlama Bürosu Staj Esasları
10.1 Planlama Bürosu Stajının Amacı
Planlama bürosu stajının amacı, öğrencinin şehir planlama eğitimi süresince aldığı bilgiler doğrultusundaki beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağı bulması, gerçek şehir planlama uygulamalarını yerinde görmek ve disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasıdır. Planlama büro stajı öğrenciye eğitimindeki birikimi ile gerçek durum arasında değerlendirme yapma olanağı sağlamalıdır.
10.2 Planlama Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler
Planlama Büro stajı yapan öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları Staj Komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler şunlardır:
öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması, 
× bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması ve 
× belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması 
Staj Günlüğü (Staj Defteri):
Staj Günlüğü (Defteri), büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içerisinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgeler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Büro Organizasyon (Büronun İşleyiş Biçimi) Raporu:
Planlama bürosunun organizasyon raporunda planlama bürosu çalışanları ve bu çalışanların üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Staj yapan öğrencinin organizasyondaki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Planlama bürosunun organizasyon şeması olarak da ifade edilecek olan bu raporda, sıra düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, şehir plancıları ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Rapor öğrencinin bürodaki görevinin ve çalışma sisteminin kendisi tarafından değerlendirilmesini de içerecektir. 
Planlama Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim, Rapor vb. Dokümanlar:
Planlama büro stajı yapan öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırasıyla, kendisinin bizzat yaptığı araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir.
Staj Sicil Fişi:
Bu belge öğrencinin staj yaptığı büronun yetkilisi tarafından doldurulacak belgedir. Bu belgede staj yeri yetkilisi öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrenci staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyası içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken staj yeri yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde staj yeri yetkilisinden teslim alıp zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

MADDE 11: Kamu Kurum ve Kuruluşları Staj Esasları
11.1 Kamu Kurum ve Kuruluşları Stajının Amacı
Kamu kurum ve kuruluşları stajının amacı şehir planlama mesleği ile doğrudan ilgili kamu kurumlarının işleyişleri çerçevesinde planlama uygulamalarını yerinde görmek ve disiplinlerarası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları stajı öğrenciye çeşitli kamu yönetim birimlerindeki planlamaya ilişkin çalışmalar hakkında değerlendirme yapmasını sağlamaktadır.
11.2 Kamu Kurum ve Kuruluşları Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar:
Kamu Kurum ve Kuruluşları stajı yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıdaki adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır.
Staj Günlüğü (Staj Defteri):
Staj Günlüğü (Defteri), Kamu Kurum ve Kuruluşları stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Staj yapan öğrencinin kamu birimi içerisindeki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Staj günlüğü içerisinde öğrenci tarafından bizzat yapılan araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgeler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları Organizasyon Raporu:
Kamu ve Kuruluşları Organizasyon Raporu içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının planlama ile ilgili birimlerinin idari işleyişi tanımlanacak ve bu işleyiş içerisindeki çalışan elemanlar ve elemanların üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Staj yapan öğrencinin kamu birimi içerisindeki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Rapor öğrencinin kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinin ve çalışma sisteminin kendisi tarafından değerlendirilmesini de içerecektir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşları Stajı Sırasında Yapılan Çizim, Rapor vb. Dokümanlar: 
Kamu Kurum ve Kuruluşu stajı yapan öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırasıyla, kendisinin bizzat yaptığı araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. 
Staj Sicil Fişi:
Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak belgedir Bu belgede staj yapılan yeri yetkilisi öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrenci staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyası içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken staj yeri yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde staj yeri yetkilisinden teslim alıp zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.
MADDE 12: Özel Büro ve Kamu Kuruluşları Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmalarındaki Staj Esasları
12.1. Özel Büro ve Kamu Kuruluşları Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmalarındaki Stajın Amacı
Bu stajın amacı, büro ve kamu kuruluşları stajları dışında şehir planlama mesleğinin disiplinler arası ilişkilerini, planlama sürecinde kullanılan analitik teknikleri tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanılmasıdır. Bu çerçevede yapılan staj; 
× İ.T.Ü bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. gibi araştırma projelerini
× Atölye niteliğindeki Yaz Okullarını veya Meslek Odaları tarafından yürütülen çalışmaları kapsayacaktır. 
12.2. Özel Büro ile Kamu Kurum ve Kuruluşu Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmaları Stajında İstenen Belge ve Raporlar:
Özel Büro ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmalarında staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıdaki adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır.
Staj Günlüğü (Staj Defteri):
Staj Günlüğü (Defteri) içerisinde araştırma projelerinde yapılan işin konusu, kapsamı, amacı, yöntemini belirten açıklama ile birlikte öğrencinin çalışma kapsamında yaptığı iş tanımlanacaktır. Atölye niteliğindeki Yaz Okullarında ise konu, kapsam, amaç, yöntem açıklanacak, atölye kapsamında bir proje geliştiriliyorsa bu projenin tanıtımı yapılacak öğrencinin bu proje kapsamında yaptığı çalışmalar açıklanacaktır. Öğrenci staj süresince kendisinin bizzat yaptığı araştırma raporlarını, alan araştırma çalışmalarını, analizleri, değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarımlar ve çizimleri vb. gibi belgeleri staj defteri ile birlikte verecektir.
Organizasyon Raporu
Bu rapor içerisinde Araştırma Projelerinde, Atölye niteliğindeki Yaz Okullarındaki veya Meslek Odaları kapsamında yürütülen çalışmalardaki çalışmanın işleyiş raporu yer alacaktır. İlgili çalışmalarda çalışmayı yürüten ekibin organizasyon şeması ve çalışmanın yürütülüş biçimi tanımlanacaktır. Staj yapan öğrencinin bu ilgili çalışma içerisindeki rolü açık biçimde ele alınacaktır. 
Başarı Belgesi:
Atölye niteliğindeki Yaz Okulları sonunda öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır. 
Staj Sicil Fişi:
Bu belge öğrencinin staj yaptığı çalışma ve/veya proje sorumlusu tarafından doldurulacak belgedir. Bu belgede staj yeri yetkilisinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrenci staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyası içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken staj yeri yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde staj yeri yetkilisinden teslim alıp zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.
MADDE 13: Yürürlük
Bu staj esasları 2000-2001 öğretim yılında Fakülteye giren ve bu yıldan sonra girecek olan öğrenciler için geçerlidir
MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
MADDE 15: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü, 12 sayılı toplantısında alınan karar: “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.”
 


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

 

GENEL ESASLAR
MADDE 1: Amaç
Staj, öğrencilerin endüstri ürünleri tasarımı konusundaki kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgilerini ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, üretim ve uygulama alanlarında pekiştirmeleri ve gerçek dünyadaki ürünlerin tasarımı konusunda yapılmakta olan uygulamaların öğrenilmesi amacıyla yapılır.
MADDE 2: Staj Yapılabilecek Alanlar
Stajın aşağıda belirtilen alanlarda yurt içi ve yurt dışı firmalarda staj yapılır.
× Üretici firmalar,
× Fabrikalar,
× Tasarım Büroları,
× Atölyeler, Yaz Okulları,
Tanımlar ve Açıklamalar:
Üretici Firmalar: Ürünün üretildiği endüstridir. Ürünün hammaddesinin işlenişi, araştırma-geliştirme çalışmaları, tasarımı, çeşitli işlemlerden sonra sonuç ürüne dönüştürülmesi, pazarlanması yapılan firmalardır.
Fabrikalar: Ürünün hammaddeden mamul hale seri üretimle dönüştürüldüğü kuruluşlardır.
Tasarım Büroları: Endüstriye ürün tasarımı konusunda hizmet veren bürolarda, pazar araştırması, ürün tasarımı, sunum teknikleri (3 boyutlu çizim yazılımları, modelleme) yapılmakta olan yerlerdir.
Atölyeler, Yaz okulları: Çeşitli firmaların bünyesinde ya da üniversitelerde düzenlenen endüstri katkılı yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlarla ortak yapılan çalışmalar olup, araştırma projeleri bu kapsam içine girer.

MADDE 3: Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılacak Alanlara Dağlımı
3.1. Staj yapılabilecek alanlarda stajın toplam fiili çalışma süresi en az 72 gündür.
3.2.Stajın yapılacağı süre 24’er günlük çalışmalar olarak üç aşamada gerçekleştirilebilir. Tümünün üretici firmalarda araştırma-geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama konularının hepsi esas alınarak yapılması, bu firmaların da farklı malzemelerle ürün üretiyor olmaları tercih edilmelidir. Endüstride donanımlı ürün ve kalıp tasarımı büroları bulunmaktadır. Stajın en az 24 günlük bir modülü üretici firma (fabrika) stajı olarak yapılmalıdır.
3.3. Atölyelerin ve yaz okullarının staj sayılabilmesi, Bölüm Kurulunun içeriklerine bakarak aldığı karara bağlıdır.

MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar
4.1 Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.

4.2 Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

”MADDE 5: Staj Yerinin Belirlenmesi ve Kabulü
Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla, öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren “Staj Yeri Kabul Formu”nu, Bahar Yarıyılının son gününün akşamına kadar Staj Komisyonuna teslim edecektir. Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra, staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesini en geç yarıyıl sınavlarının son günü bölüm staj duyuru panosunda ilan edecektir.
Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler, 15 gün içinde yeni bir staj yeri bulmak ve staj komisyonuna bildirmek zorundadırlar. Bu formlar da 7 gün içerisinde komisyon tarafından değerlendirilerek ilan edilir. Staj yeri onaylanmayanlar için bu süreç devam eder. Özel durumlarda staj yeri değişikliği için komisyona başvurulabilir.
Komisyon, her öğrencinin staj yapacağı yere Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan, ekte bulunan yazıyı gönderir.

MADDE 6: Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı
Staj dosyaları komisyonun ilan ettiği süre içerisinde teslim alınır. Süresi dışında teslim edilen dosyalar için geçerli mazeret olmadıkça değerlendirme dışında tutulur.
Belirli formatta düzenlenmiş dosyalar öğrencilerin fakülteye giriş yılına göre düzenlenen listelerin imzalanması karşılığında teslim alınır.

MADDE 7: Stajın Değerlendirilmesi
Teslim edilmiş staj dosyaları Güz Yarıyılı sonuna kadar değerlendirilerek sonuçlar Bölüm Staj duyuru panosunda ilan edilir.
İncelenen staj dosyalarının düzeyleri için Lisans Eğitim Yönetmeliği’ndeki değerlendirme sistemi uygulanır. CC ve üzeri değerlendirilen öğrencilerin stajları kabul edilir. Değerlendirme öğrencilerin yaptığı çalışmaların yanısıra stajın yapıldığı yerdeki yetkilinin görüşleri de dikkate alınır. Komisyon tarafından belirlenmiş esaslara uymayan dosyalar değerlendirme dışına bırakılır.
Staj Sicil Fişi, staj dosyasının düzeyi belirtilerek, inceleyen kişi ve kişiler tarafından da onaylanarak öğrencinin dosyasına konmak üzere koordinatöre teslim edilir. Staj Sicil Fişinin ikinci kopyası ise dosyalanarak Bölüm Staj Komisyonu arşivinde saklanır.

MADDE 8: Staj Konusunda Danışmanlık
Öğrenciler stajla ilgili sorunlarını yazılı olarak staj komisyonuna ileteceklerdir. Staj komisyonunun belirlediği tarihte yapılacak olan toplantılarda yanıtlar sözlü olarak verilecektir.

MADDE 9: Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu
Staj yerinde çalışan öğrenci, çalışma yerinin kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde, bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse, staj çalışması kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj çalışma alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

ÖZEL ESASLAR
MADDE 10: Üretici Firma ve Fabrika Stajı Esasları
10.1. Üretici Firma Stajının Amaçları
Endüstri içinde yapılacak staj öğrenciye, malzeme bilgisinin artmasını, üretim tiplerinin, kalıp sistemlerinin, makinelerin tanınmasını, bu konulardaki ileriye yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarını, üretim verimliliğini, ambalajlama ve pazarlama yöntemlerini kazandıracaktır. Her staj devresinde öğrencinin farklı malzeme (metal, plastik, cam vb) ya da farklı konular (aydınlatma, elektrikli mutfak aletleri vb) üzerinde çalışması esastır. Stajda malzeme, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama konularındaki sıra takip edilerek ve detaylı olarak araştırılacaktır.
10.2. Üretici Firma Stajı Sonunda İstenen Belgeler
Üretici Firma Raporu: Çalışma alanı, kullandığı malzeme-hammadde özellikleri, ürün parkı, organizasyon şeması, üretim teknikleri ve üretim akış diyagramı, yurtiçi ve yurtdışı pazar payı ve rakipleri bir rapor içinde detaylı olarak sunulacaktır.
Tasarım Projesi: Edinilen bilgiler doğrultusunda üretilebilir bir ürün tasarımı projesi geliştirilecektir.
Staj Defteri: Staj defteri, defterde yazılı kurallar doğrultusunda, çalışma günlüğü olarak doldurulacaktır.
Staj Sicil Fişi: Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacaktır. Bu belgede Yetkilinin, öğrencinin staj çalışmasındaki tutumuna ve davranışlarına yönelik olarak yapacağı değerlendirmeleri yer alacaktır. Bu belge, öğrencinin staja başlamadan önce, Fakülteden alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp, staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

MADDE 11: Büro Stajı Esasları
11.1. Büro Stajının Esasları
Büro stajı yapacak öğrencilerden öncelikle beklenen, Üniversitede endüstri ürünleri tasarımı derslerinde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı uygulama yapma olanağı bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresince, gerçek yaşamdaki endüstri ürünleri tasarımı ve projelendirme alanlarındaki uygulamaları yerinde görerek, yeni bilgilerin ve becerilerin kazanılması esastır. Büro stajının bir diğer amacı da, endüstri ürünleri tasarımı eğitimi sırasında öğrencinin almış olduğu bilgilerin ve kazandığı becerilerin, gerçek yaşamdaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma sonrası meslek yaşamında yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konularında yol gösterici olmasını sağlamaktır.
11.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler
Büro stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım halindeki belgelerin ve dokümanların staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler:
- Öğrencinin bilgi ve beceri düzeyiyle ilişkili olması,
- Bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelikte ve inandırıcılıkta olması,
- Belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması,
başlıca kriterlerdir
Büro Günlüğü (Staj Defteri): Staj defteri büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb, endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili faaliyetler yer alacaktır. Bu günlük, staj defterinde yazılı olan kurallar doğrultusunda doldurulacaktır.
Büro Organizasyonu (Büro İşleyiş Biçimi) Raporu: Bu raporda büroda çalışan elemanlar ve bu elamanların faaliyet alanlarıyla birlikte, büroda üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Büronun organizasyon şeması olarak da ifade edilebilecek olan bu raporda, hiyerarşik düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, tasarımcı karar verici ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık bir biçimde ele alınacaktır (Bkz. Form B1). Raporda ayrıca, staj yapan öğrencinin bürodaki görevinin değerlendirilmesiyle ilgili bilgilere yer verilecek ve çalışma sisteminin bir değerlendirilmesi yapılarak ve öğrenci açısından olumlu ve olumsuz bulunan konular ele alınacaktır.
Büroda Yapılan İş ile İlgili Rapor: Büro stajı yapan öğrenci, yukarıda istenen bilgilere ek olarak, staj süresince yaptığı işlerle ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda, endüstri ürünleri tasarımı eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin bir analizini yapması istenilmektedir. Diğer bir deyişle, öğrenci kavramsal tasarımdan uygulama projesine ve üretime kadar olan süreyi göz önünde bulundurarak, kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini inceleyecektir. Bu şekilde, belli bir işte görev alan endüstri ürünleri tasarımcısı adayı olarak öğrenciye, insanın farkında olmadan yaptığı tasarım eylemlerinin daha tanımlı hale getirilmesi yoluyla fayda sağlanması amaçlanmaktadır (Bkz Form B2).
Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb Dokümanlar: Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosyada ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgelerin başlıcalarını endüstri ürünleri tasarımı eskizleri, tasarım projeleri, detay çizimleri, perspektifler, model fotoğrafları vb olarak sıralamak mümkündür.
Staj Sicil Fişi: Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacaktır. Bu belgede yetkilinin, öğrencinin staj çalışmasındaki tutumuna ve davranışlarına yönelik olarak değerlendirmeleri yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkilisinden teslim alıp, staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

MADDE 12: Büro ve Üretici Firma (Fabrika) Dışı Alanlarda Yapılacak Özel Staj Esasları
12.1. Özel Staj Esasları
Endüstri ürünleri tasarımının disiplinler arası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla aşağıdaki gruplarda staj yapılabilir:
- Yurtdışındaki üniversitelerde ya da yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliği içinde düzenlenen özel yaz okullarında,
- Endüstri destekli ya da tasarımcı grupları tarafından oluşturulmuş atölyelerde yapılan çalışmalar,
- Eğitim amaçlı olarak yapılmış olan atölye çalışmaları,
- Üniversitede öğretim üyeleri tarafından yapılan tasarım araştırmalarında çalışmak
süreleri açısından değerlendirilerek staj kabul edilir.
12.2. Özel Staj Sonunda İstenen Belge ve Raporlar
Yapılan staj hangi staj grubunun niteliklerine yakınsa, o gruba ait belgeler hazırlanarak teslim edilir.
Günlük Staj Defteri: Çalışma süresince günlük olarak yapılan çalışmalar yazılacak ve yürütücüye onaylanacaktır.
Rapor: Yapılan çalışmanın genel tanımı, amacı ve içeriği, çalışmayı örgütleyen kişiler ve kurumlar, katılan grup ve kişilerin tanıtımı, ele alınan konuların tür ve nicelikleri belirtilecektir. Bu kapsamda yapılan kişisel çalışmanın ayrıntılı açıklaması ve sonuçları, uygulamaya esas olan örneğin sunumu, bu raporda yer alacaktır.
Başarı Belgesi: Yaz okulları ve atölyelerin sonunda, öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.
Staj Sicil Fişi: Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede yetkilinin öğrencinin staj çalışmasındaki tutumuna ve davranışlarına yönelik olarak değerlendirmeleri yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkilisinden teslim alıp, staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 13: Yürürlük
Bu staj esasları, 2000-2001 öğretim yılında Fakülteye giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

MADDE 15:  Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.
 


İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

STAJ ESASLARI

 

İÇİNDEKİLER

 

GENEL ESASLAR

MADDE  1   :              Amaç

MADDE  2   :              Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar)

MADDE  3   :              Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılabilecek Alanlara Dağılımı

MADDE  4   :              Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar

MADDE  5   :              Staj Yerinin Belirlenmesi ve Kabulü

MADDE  6   :              Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

MADDE  7  :               Stajın Değerlendirilmesi

MADDE  8   :              Staj Konusunda Danışmanlık

MADDE  9   :              Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu

 

ÖZEL ESASLAR

MADDE 10 :              Büro (İç Mekan Tasarımı) Stajı Esasları

                                                                       10.1. Büro (İç Mekan Tasarımı) Stajı Esasları

10.2. Büro (İç Mekan Tasarımı) Stajı Sonunda İstenen

Belge ve Raporlar

MADDE 11   :             Şantiye Stajı Esasları

                                      11.1. Şantiye Stajının Amaçları

                                      11.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

MADDE 12   :            Büro (İç Mekan Tasarımı) ve Şantiye Dışı Alanlarda Yapılacak Özel Stajın Esasları

                                                                       12.1. Sözkonusu Alanlarda Yapılacak Stajın Amacı

                                                                         12.2. Sözkonusu Alanlarda Yapılacak Stajın Sonunda İstenen

                                                                         Belge ve Raporlar

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 13   :              Yürürlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak- 2014
İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

STAJ ESASLARI

OCAK - 2014

 

GENEL ESASLAR

MADDE 1         : Amaç

Staj, öğrencilerin iç mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön vermelerini sağlamaya yöneliktir.

MADDE 2         : Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar)

Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması sözkonusudur:

·         İç mimarlık büroları

·         Proje yönetim firmaları

·         Yapı denetim firmaları

·         İnşaat firmaları merkez örgütü

·         İnşaat firmaları şantiyeleri

·         İç mekan elemanları satış birimleri ve atölyeleri

·         Fabrikalar

·         Kamu kuruluşları (belediyelerin ilgili bölümleri, bakanlıkların veya bağlı genel müdürlüklerin ilgili birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının büro hizmetleri birimleri)

·         Çeşitli kuruluşların düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları, arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme, yüzey/alan araştırmaları.

Tanımlar ve Açıklamalar

İç mimarlık Büroları: İç mimarlık büroları temelde binaların iç mekan projelendirme (tasarım) işlerinin yapıldığı işletmelerdir. Bu işletmelerde esas olarak binaların 1/200 ölçekten 1/1 ölçeğe kadar uzanan ölçekte tasarımları yapılmakta bunun yanısıra bu bürolarda bina iç tasarımıyla ilgili çeşitli disiplinlerin koordinasyonu veya yönetimi yapılmaktadır (tasarım yönetimi). Bu işletmelerde temelde iç mekanların ve fuar standları gibi daha küçük ölçekli birimlerin proje yönetim işleri niteliğinde, fizibilite çalışmaları, ihale çalışmaları, sözleşme yönetimi, inşaat ve ince yapı kontrollüğü gibi temel işler de görülebilmektedir.

Proje Yönetimi Firmaları (ve/veya Kontrolluk Örgütleri): Proje yönetimi firmalarının (pratik çalışma bağlamında ele alındığında) temel işlevi, malsahibi (proje sahibi) adına bina üretim sürecindeki tüm faaliyetlerin planlanması ve kontrol edilmesi, bir başka deyişle malsahibi adına bina üretiminin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi işi olarak anlaşılmaktadır. Bu firmalar temelde bina üretim faaliyetine katılan tüm birimlerin, (işletmelerin) yapacakları işleri tanımlayan, bunlarla malsahibi adına sözleşme yapan ve bu birimlerin faaliyetlerini sözleşmelere göre kontrol eden firmalardır.

Yapı Denetim Firmaları: Yapı denetim kuruluşları, yapım faaliyetlerinin ve bu işlerde kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemek ve jeoteknik raporlar ile  uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlüdür.

İnşaat Firmaları Merkez Örgütü: İnşaat firmaları merkez örgütü kavramı binaların yapım işini üstlenmiş firmaların şantiye birimleri dışında genel olarak merkez adıyla nitelenen işlevsel birimlerinin tümünü tanımlamaktadır. Bu merkez örgütünde inşaat firmaları teklif hazırlama, ihalelere katılma, firma şantiyelerini kontrol etme, izleme, makine ve ekipman yönetimi, malzeme temini, maliyet kontrol, kesin hesap ve benzeri bazı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde doğrudan doğruya mimarlar ve iç mimarlar görev yapabilmektedir.

İnşaat Firmaları Şantiyeleri: İnşaat firmaları şantiyeleri, inşaat firmalarının merkezi örgütü dışında, doğrudan doğruya bina ve iç mekan üretim faaliyetini gerçekleştiren örgütsel birimlerdir. Şantiyelerde üretim faaliyetiyle ilgili olarak iç mimarlar tarafından yapılan çok sayıda çalışma söz konusudur. Bunlar temelde, uygulamanın yürütülmesi ve kontrolü, kalite kontrolü, hakediş, metraj, kesin hesap, geçici ve kesin kabul, termin ve kaynak planlaması ve benzeri işlerdir.

 

İç Mekan Elemanları Satış Birimleri ve Atölyeleri: İç mekan elemanlarının (mobilya, hareketli-sabit ve geçici iç mekan öğeleri, mutfak-banyo gibi sistemler) aydınlatma, akustik vb. uygulamaların çözümlemelerini, tasarımını, üretimini, sunumunu ve montajını yapan kuruluşlar olarak anlaşılmalıdır. Bu işletmelerde temelde çeşitli kullanımı olan iç mekanların projelerine ilişkin fiziksel, boyutsal, modüler, ekonomik, estetik ve sosyal açılardan uyum sağlayan elemanların üretimi ve pazarlanması esastır. Bu kuruluşlarda iç mimarlar aktif olarak görev alabilmektedirler.

 

Fabrikalar: İç mekan uygulamalarında kullanılan malzemelerin, hareketli ve sabit iç mekan öğelerinin üretimini yapan tesisler anlaşılmalıdır. Bu işletmelerde kalite kontrol, ürün araştırma geliştirme, tasarım, projelendirme ve piyasa araştırması yapan birimlerde görev alabilirler.

 

Kamu Kuruluşları: Yerel yönetimlerin, bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerinin ve/veya diğer kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde (örneğin bakanlıklara bağlı çeşitli müdürlüklerde) çeşitli iç mimarlık faaliyetleri yapılabilmektedir.

Atölye, Yaz Okulları: Atölyeler, yaz okulları diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme, DPT, TÜBİTAK ve Döner Sermaye projeleri.

MADDE 3         : Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılabilecek Alanlara Dağılımı

3.1.         Staj yapılabilecek alanlarda (Madde 2’de adı geçen alanlar) yapılacak stajın toplam süresi fiili çalışma süresi olarak en az 72 gündür.

3.2.         Stajın yapılacağı 72 günlük süre aşağıdaki A ve B seçeneklerinden biri kabul edilerek gerçekleştirilebilecektir.

 A SEÇENEĞİ

Bu seçenekte pratik çalışma süresi iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Her aşama en az 24 fiili çalışma günü olma koşulu ile iki adımda yapılabilecektir. Toplam süre yine en az 72 gündür. Birinci aşama büro stajı olarak yapılacaktır. Bu çalışma sadece iç mekan tasarımı ile ilgili bir çalışma niteliğindedir ve Madde 2’de tanımlanan alanlar ve/veya işletmelerin sadece iç mekan tasarımı ile ilgili birimlerinde tasarım faaliyeti olarak yapılacaktır. İkinci aşama ise sadece inşaat firmaları şantiyelerindeki faaliyetlerle ilgili olacaktır. Bazı şantiyelerde tasarımla ilgili birimler de bulunmaktadır. Şantiye stajı bu tasarım biriminde çalışılarak yapılamayacaktır.

B SEÇENEĞİ

Bu seçenekte 72 günlük staj süresi 24’er günlük çalışma olarak üç aşamada gerçekleştirilecektir.

·         Birinci 24 günlük dilim A seçeneğinde tanımlandığı gibi büro stajı olarak yapılacaktır. Bu çalışma sadece iç mekan tasarımı ile ilgili bir çalışma niteliğindedir ve Madde 2’de tanımlanan alanlarda ve/veya firmaların sadece iç mekan tasarımı ile ilgili birimlerinde yapılacaktır. Bu süre en az 24 gündür ve bölünemez.

·         İkinci 24 günlük dilim, A seçeneğinde olduğu gibi, sadece inşaat firmaları şantiyelerindeki faaliyetlerle ilgili olacaktır. Bazı şantiyelerde tasarımla ilgili birimler bulunmaktadır. Şantiye pratik çalışması bu birimlerin dışındaki birimlerde gerçekleştirilecektir. Bu süre en az 24 gündür ve bölünemez.

·         Üçüncü 24 günlük dilim proje yönetimi firmalarında, müşavir firmalarda, kontrollük örgütlerinde, inşaat firmaları merkez örgütlerinde, kamu kuruluşlarında, atölyelerde, ve benzeri yerlerde yapılacaktır. Bu dilimde yapılan stajların 24 günden az olması durumunda kalan süre birinci veya ikinci dilimlerde tamamlanacaktır.

 

MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar

4.1. Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.

4.2. Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.”

 

 

MADDE 5        : Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren staj yeri kabul formunu bahar yarıyılının son günü akşamına kadar Staj Komisyonu’na teslim edecektir. Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesini 7 gün içinde ilan edecektir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler 15 gün içinde yeni bir yer bulmak Staj Komisyonu’na bildirmek zorundadırlar. Özel durumlarda (örneğin, atölye veya yaz okullarında kabul/kayıt olmak gibi) gerekçesiyle staj yeri değişikliği için komisyona başvurulabilir. Staj yeri onaylanmayanlar için süreç benzer sürelerle devam eder.

MADDE 6        : Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

Staj dosyaları güz yarıyılının ilk ayı içinde, bölüm staj duyuru panosunda ilan edilen tarihler ve saatlerde belirtilen yerde teslim alınacaktır. Stajla ilgili tüm belge ve raporlar, standart staj dosyası içine konulacaktır. Standart staj dosyası (zarfı) üzerine gerekli bilgiler şablonla yazılacaktır. Staj evrakının nereden alınacağı bölüm staj duyuru panosunda ilan edilecektir.

MADDE 7        : Stajın Değerlendirilmesi

Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gereklidir. İncelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede staj sicil fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları komisyon tarafından reddedilecektir. Uygun bulunan staj dosyaları derecelendirilip Fakülte’ de sergilenecektir. Staj komisyonunun yapılan stajla ilgili başarı değerlendirmesi (notu) öğrenci not dökümünde yer alacaktır.

MADDE 8        : Staj Konusunda Danışmanlık

Öğrenciler staj ile ilgili sorularını yazılı olarak komisyona ileteceklerdir. Staj Komisyonu’ nun belirlediği iki ayrı tarihte yapılacak toplantılarda bu soruların yanıtları sözlü olarak verilecek ve diğer sorular yanıtlanacaktır. Ayrıca bu toplantılarda, istenen rapor ve belgelerle ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Söz konusu toplantıların tarihleri Staj Komisyonu tarafından bölüm staj duyuru panosunda ilan edilecektir.

MADDE 9        : Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu  

Staj yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse staj kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

 

ÖZEL ESASLAR

MADDE 10      : Büro (iç mekan tasarımı) Stajı Esasları

10.1. Büro (iç mekan tasarımı) Stajının Amaçları

Büro stajı yapacak olan öğrenciden öncelikle beklenen, Üniversite’ de iç mekan tasarımı ile ilgili derslerde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağını bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki iç mekan tasarımı ve projelendirme alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.

Büro stajının bir diğer amacı da, iç mimarlık eğitimi sırasında almış olduğu bilgilerin ve kazandığı becerilerin, gerçek hayattaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma sonrası meslek hayatında yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konusunda yol gösterici olmasını sağlamaktır.

10.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler

Büro (iç mekan tasarımı) stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler;

·         öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması,

·         bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması ve

·         belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması,

başlıca kriterlerdir.

Büro Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb. gibi iç mimarlık ile ilgili faaliyetler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı olan kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Büro Organizasyon (büronun işleyiş biçimi) Raporu

Bu raporda, büroda çalışan elemanlar ve bu elemanların faaliyet alanları ile birlikte büroda üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Büronun organizasyon şeması olarak da ifade edilebilecek olan bu raporda, hiyerarşik düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, tasarımcı (karar verici) ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık bir biçimde ele alınacaktır (Bkz.Form B1).

Raporda ayrıca, staj yapan öğrencinin bürodaki görevinin değerlendirilmesi bilgilerine yer verilecek ve çalışma sisteminin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. (Öğrenci açısından olumlu ve olumsuz bulunan konular ele alınacaktır).

Büroda Yapılan İş ile İlgili Rapor

Büro stajı yapan öğrenci, yukarıda istenen bilgilere ilave olarak, staj süresince yaptığı işler ile ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda, iç mimarlık eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin bir analizini yapması istenilmektedir. Öğrenci iç mekan tasarımdan uygulama projesine ve yapıma kadar olan süreyi gözönünde bulundurarak, kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini inceleyecektir. Bu şekilde, belirli bir işte görev alan bir iç mimar adayı olarak, insanın farkında olmadan yaptığı iç mimarlık eylemlerinin daha tanımlı bir hale getirilmesi suretiyle fayda sağlanması amaçlanmaktadır (Bkz.Form B2).

Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb. Dokümanlar

Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosya da ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin, bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgelerin başlıcalarını; iç mekan tasarım etüdleri, iç mimarlık projeleri, detay çizimleri, perspektifler, maket fotoğrafları, vb. olarak sıralamak mümkündür.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir, Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edecektir.

MADDE 11      : Şantiye Stajı Esasları

11.1. Şantiye Stajının Amacı

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj yaptığı şantiyede bina iç mekanlarının gerçekleştirilmesi ya da onarımı için var olan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların arasındaki ilişkiyi tanımış olmalı ve şantiyede sistemin nasıl işlediğini öğrenmelidir. Öte yandan şantiyedeki üretimin gerçekleşmesini sağlayan, çok sayıda birbirinden farklı nitelikte iş yapılmaktadır. Öğrenci şantiyedeki çalışma sırasında, o şantiyede gerçekleştirilen işlerden en az birini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli, bunun için de o şantiyede böyle bir işin bizzat içinde olmalı ve çalışmalıdır.

11.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıda adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır. Şantiye stajı yapanlardan istenen 4 tür belge ve rapora ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

Şantiye Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, şantiye stajı yapanlar tarafından bir tür şantiye günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Şantiye günlüğüne her gün şantiyede meydana gelen önemli olaylar ve öğrencinin bizzat çalıştığı işle ilgili gelişmeler kaydedilecektir.

Şantiye Düzeni ile İlgili Rapor (şantiye genel tanıtımı)

Şantiye düzeni ile ilgili bu rapor şantiyede var olan potansiyelin ve işleyişin genel anlamda tanıtıldığı bir rapordur. Bu raporun hazırlanmasında sözkonusu kurallar FORM Ş1’de açıklanmaktadır.

Şantiyede Çalışılan İş ile İlgili Rapor

Şantiyelerde bina iç mekanlarının üretiminin gerçekleştirilmesinde çok sayıda, birbirinden farklı nitelikte işler yapılmaktadır. Bu tür işler; uygulamanın yürütülmesi, hakediş ve metraj hazırlama, süresel planlama, malzeme, ekipman, işgücü yönetimi, satınalma, idari işler, maliyet kontrol, muhasebe, finansman, taşeron yönetimi vb. gibi işlerdir. Öğrenci şantiye stajı kapsamında bu işlerden birinde çalışmak ve sözkonusu işin ayrıntılarını öğrenmek durumundadır. Öğrenci staj sonunda bu iş (işlerle) ilgili bir rapor hazırlamak zorundadır. Bu raporun nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı FORM Ş2 de açıklanmaktadır.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edecektir.

MADDE 12      : Büro (İç Mekan Tasarımı) ve Şantiye Dışı Alanlarda Yapılacak Özel Stajın Esasları

12.1. Özel Stajın Amacı

Büro ve şantiye stajları dışında, iç mimarlık mesleğinin disiplinlerarası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla, aşağıda belirtilen gruplardan birinde staj yapabilecektir.

a.       Proje yönetim firmaları, yapı denetim firmaları, müşavirlik firmaları, inşaat firmaları merkez ofisleri ve kamu kuruluşlarının ilgili birimleri,

b.       DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. araştırma projeleri,

c.        Yaz okulları, atölyeler, diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme ve alan araştırmaları.

12.2. Özel Staj Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

·   12.1.a ve 12.1.b maddelerinde tanımlanan staj yerleri ve arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgelemede yapılan çalışmalar büro ya da şantiye stajı niteliklerinden hangisine yakınsa, o gruba ait belgeler hazırlanarak teslim edilecektir. Ayrıca gerekli görüldüğünde, komisyonun önerisi doğrultusunda özel raporlar hazırlanacaktır.

·   Yaz okulları, atölyeler, alan araştırmalarında aşağıdaki belgeler istenir.

Günlük Staj Defteri

Çalışma süresince günlük olarak yapılan çalışmaların yazılacak ve yürütücü tarafından onaylanacaktır.

Rapor

Yapılan çalışmanın genel tanımı, amacı ve içeriği, çalışmayı örgütleyen kişiler ve kurumlar, katılan grup ve/veya kişilerin tanıtımı, ele alınan konuların tür ve nitelikleri belirtilecektir. Bu kapsamda yapılan kişisel çalışmanın ayrıntılı açıklaması ve sonuçları, uygulamaya esas olan örneğin sunulmasıyla yine bir raporda yer alacaktır.

Başarı Belgesi

Yaz okulları, atölyeler sonunda öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonunda 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edecektir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13: Yürürlük

Bu staj esasları 2003-2004 öğretim yılında İç Mimarlık Bölümü’ne giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü, 12 sayılı toplantısında alınan karar: “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.”

MADDE 15: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: “Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.”

 


PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

 

GENEL ESASLAR

 MADDE 1. Amaç:

Mesleki Pratik Çalışma (staj), öğrencilerin peyzaj mimarlığı eğitimi süresince teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri mesleki bilgi ve becerilerini mesleki uygulama alanlarında tasarım, yapım ve yönetim çerçevesinde pratiğe dönüştürülmesini sağlamaya yöneliktir.

MADDE 2. Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar):

Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:

×  Peyzaj Mimarlığı Büroları

×  Fidanlık İşletmeleri

×  Peyzaj Mimarlığı İle İlgili Çalışma Alanı Bulunan Mimarlık Büroları

×  Peyzaj Mimarlığı İle İlgili Çalışma Alanı Bulunan İnşaat Firmaları

×  İlgili Kamu Kuruluşları

×  Peyzaj Mimarlığı İle İlgili Araştırma Çalışmaları (İ.T.Ü. bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, Döner Sermaye Projeleri, Ar-Ge işletmelerindeki projeler, atölye niteliğindeki yaz okulları, Meslek Odaları kapsamında yürütülen çalışmalar v.b.)

Tanımlar ve Açıklamalar

Peyzaj Mimarlığı Büroları: Peyzaj mimarlığı büroları temelde binalar dışında kalan değişik ölçeklerdeki açık alanların projelendirme ve tasarım işlerinin yapıldığı Meslek Odaları tarafından tescili yapılmış işletmelerdir. Bu işletmelerde esas olarak 1/1000 ölçekten 1/1 ölçeğe kadar uzanan bir ölçekte açık alan tasarımları yapılmakta bunun yanısıra bu bürolarda açık alan tasarımıyla ilgili çeşitli disiplerin koordinasyonu veya yönetimi yapılmaktadır. Bu işletmelerde proje yönetim işleri kapsamında fizibilite çalışmaları, ihale çalışmaları, ve uygulama kontrollüğü gibi temel işler de görülebilmektedir. Peyzaj bürolarında açık alan tasarımı yanında iç mekan bitkilendirmesi kapsamında projelendirme ve uygulama işleri de  yapılabilmektedir. Bu bürolar çeşitli büyüklükte fidanlık ve sera tesislerini de içerebilirler.

Fidanlık İşletmeleri: Fidanlık işletmeleri, çeşitli türdeki bitkisel materyalin üretimi, yetiştirilmesi ve satışına yönelik yeterli büyüklükteki araziye ve sera tesislerine sahip, içerisinde Peyzaj Mimarı istihdam etmiş, özel kuruluşlar, kamu kuruluşları ve eğitim müesseseleri tarafından tesis edilen işletmelerdir. Bu işletmeler kapsamında yer alan Peyzaj Fidanlıkları ise; peyzaj çalışmalarında kullanılmaya yönelik bitki materyalinin üretim ve satışı ile ilgilenen,  çevre düzenleme çalışmalarını organize eden kuruluşların fidanlıklarıdır.

Mimarlık Büroları: Mimarlık büroları temelde binaların projelendirme (tasarım) işlerinin yapıldığı ve içerisinde bina çevresi açık alan projelendirme ve uygulaması kapsamında peyzaj mimarlığı ile ilgili çalışma alanı bulunan  işletmelerdir. Bu işletmelerde esas olarak binaların 1/500 ölçekten 1/1 ölçeğe kadar uzanan ölçekte tasarımları yapılmakta bunun yanısıra bu bürolarda bina tasarımıyla ilgili çeşitli disiplinlerin koordinasyonu veya yönetimi yapılmaktadır (tasarım yönetimi). Bu işletmelerde temelde proje yönetim işleri niteliğinde, fizibilite çalışmaları, ihale çalışmaları, sözleşme yönetimi ve inşaat kontrollüğü gibi temel işler de görülebilmektedir.

İnşaat Firmaları:  Bina yapım ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ve içerisinde açık alan projelendirme ve uygulaması kapsamında peyzaj mimarlığı ile ilgili çalışma alanı bulunan işletmelerdir. Bu işletmelerde proje yönetimi, teklif hazırlama, ihalelere katılma, firma şantiyelerini kontrol etme, uygulamanın yürütülmesi ve kontrolü, ekipman ve malzeme temini, maliyet kontrolü gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Peyzaj mimarları, firmanın yürüttüğü açık alan tasarımıyla ile ilgili işlerde bu çalışmalarda yer alabilirler.

Kamu Kuruluşları: Yerel yönetimlerin, bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerin ve/veya diğer kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde; Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Orman, Tarım, Çevre, Turizm ve Kültür Bakanlıkları, valilikler ile belediyelerin ilgili birimlerinde  peyzaj mimarlığı faaliyetleri yapılabilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı İle İlgili Araştırma Çalışmaları:  İ.T.Ü. bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, Döner Sermaye Projeleri, İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı Projeleri,  atölye niteliğindeki yaz okulları, meslek odaları kapsamında yürütülen çalışmalar vb. olmaktadır.

 

MADDE 3. Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılacak Alanlara Dağılımı:

3.1. Staj yapılabilecek alanlarda (bkz. Madde 2) yapılacak stajın toplam süresi fiili çalışma süresi olarak 72 iş günüdür.

3.2. Stajın yapılacağı 72 günlük süre aşağıdaki A ve B seçeneklerinden biri kabul edilerek gerçekleştirilebilir.

A SEÇENEĞİ

Bu seçenekte staj süresi her aşamada en az 24 fiili çalışma günü olmak koşuluyla iki aşamada tamamlanacaktır. Toplam süre yine 72 iş günüdür. Birinci aşama fidanlık stajı olarak yapılacaktır.Bu çalışma Bitki Materyalinin tanınması, üretilmesi, yetiştirilmesi konularını kapsar ve Madde 2’de tanımlanan fidanlık ve sera gibi bitki materyalinin üretilmesine ve yetiştirilmesine yönelik tesis ve araziye sahip olan alanlar ve/veya işletmelerde yapılacaktır. İkinci aşama ise Peyzaj Mimarlığı Proje ve Uygulama konularını kapsar. Bu aşamada, Madde 2’de tanımlanan peyzaj proje ve uygulama konuları ile ilgili çalışma yapan işletmelerde açık alan tasarımı, projelendirme, proje yönetimi ve projenin sahada uygulanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Stajın ikinci aşaması sadece bitki materyali yetiştirilmesi ve satışıyla uğraşan fidanlık işletmelerinde yapılamayacaktır.

B SEÇENEĞİ

Bu seçenekte 72 günlük staj süresi 24’er günlük çalışma olarak üç aşamada gerçekleştirilecektir.

×   Birinci 24 günlük dilim A seçeneğinde tanımlandığı gibi Bitki Materyalinin tanınması, üretilmesi, yetiştirilmesi konularını kapsar ve Madde 2’de tanımlanan fidanlık ve sera gibi bitki materyalinin üretilmesine ve yetiştirilmesine yönelik tesis ve araziye sahip olan alanlar ve/veya işletmelerde yapılacaktır. Bu süre en az 24 gündür ve bölünemez.

×   İkinci 24 günlük dilim Peyzaj Tasarımı ve Projelendirme konularını kapsar. Bu aşamada, Madde 2’de tanımlanan peyzaj proje ve/veya uygulama konuları ile ilgili çalışma yapan işletmelerin peyzaj tasarımı ve projelendirmesiyle ilgili birimlerinde açık alan tasarımı, projelendirme, proje yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Stajın bu aşaması, sadece bitki materyali yetiştirilmesi ve satışıyla uğraşan fidanlık işletmelerinde ve peyzaj proje ve uygulama konularıyla ilgili işletmelerin proje uygulama ve şantiye birimlerinde yapılamayacaktır. Bu süre en az 24 gündür ve bölünemez.

×   Üçüncü 24 günlük dilim Peyzaj Tasarımı ve Uygulaması konularını kapsar. Bu aşamada, Madde 2’de tanımlanan peyzaj proje ve/veya uygulama konuları ile ilgili çalışma yapan işletmelerin peyzaj tasarımı ve uygulamasıyla ilgili birimlerinde açık alan tasarımına ilişkin projelerin uygulamasını içeren şantiye faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Stajın bu aşaması, sadece bitki materyali yetiştirilmesi ve satışıyla uğraşan fidanlık işletmelerinde ve peyzaj proje ve uygulama konularıyla ilgili işletmelerin tasarım ve projelendirme birimlerinde yapılamayacaktır. Bu süre en az 24 gündür ve bölünemez.

 

MADDE 4. Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar

Staj yapılabilecek dönemler Fakülte Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği özel durumlar hariç, eğitim ve sınav dönemleri dışındadır.

 

4.1. Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.

 

4.2. Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre, “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.”

MADDE 5. Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren staj yeri kabul formunu bahar yarıyılının son günü akşamına kadar Staj Komisyonu’na teslim edecektir. Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesini en geç yarıyıl sınavlarının son günü bölüm staj duyuru panosunda ilan edecektir.  Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler 15 gün içinde yeni bir yer bularak Staj Komisyonu’na bildirirler. Bu formlar da 7 gün içerisinde komisyon tarafından değerlendirilerek ilan edilir. Staj yeri onaylanmayanlar için süreç benzer sürelerle devam eder.

Staj yerinin onaylanabilmesi için staj yapılacak yerin komisyon tarafından tanımlanan özelliklere uygun olması ve öğrencinin, staj yapacağı yerdeki yetkiliden kendisini stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı Staj Komisyonu’na teslim etmesi gereklidir.

 

MADDE 6.  Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

Staj dosyaları güz yarıyılının ilk ayı içinde, staj duyuru panosunda ilan edilen tarihler ve saatlerde belirtilen yerde teslim alınacaktır Stajla ilgili tüm belge ve raporlar, standart staj dosyası içine konulacaktır. Standart staj dosyası (zarfı) üzerine gerekli bilgiler şablonla yazılacaktır. Staj evrakının nereden alınacağı staj duyuru panosunda ilan edilecektir.

 

MADDE 7. Stajın Değerlendirilmesi

Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için: staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gereklidir, incelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede staj sicil fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları komisyon tarafından reddedilecektir. Uygun bulunan staj dosyaları derecelendirilip fakültede sergilenecektir. Staj komisyonunun yapılan stajla ilgili basarı değerlendirmesi (notu) öğrenci not dökümünde yer alacaktır. İncelenen staj dosyalarının düzeyleri için Lisans Eğitim Yönetmeliği’ndeki değerlendirme sistemi uygulanır. CC ve üzerinde değerlendirilen öğrencilerin stajları kabul edilir.

 

MADDE 8.  Staj Konusunda Danışmanlık

Staj Komisyonu bahar yarıyılı 3. haftasında bir toplantı düzenleyerek, mimarlık eğitiminde stajın önemi, amacı, koşulları ve kapsamına yönelik bilgiler verir. Söz konusu toplantıların tarihleri Staj Komisyonu tarafından staj duyuru panosunda ilan edilecektir.

Öğrenciler, staj konusundaki sorularını yazılı olarak Staj Komisyonu’na iletebilirler. İlgili soru ve sorunlara ilişkin açıklamalar staj duyuru panosundan ilan edilir.

 

MADDE 9.  Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu

Staj yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse staj kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

 

 

ÖZEL ESASLAR

 

MADDE 10: Fidanlık (Bitki Materyalini Tanıma) Stajı Esasları

10.1. Fidanlık (Bitki Materyalini Tanıma) Stajının Amaçları

Fidanlık stajının amacı öğrenciye, peyzaj mimarlığı eğitimi boyunca bitki materyali ile ilgili olarak aldığı bilgiler doğrultusundaki beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağı sağlamak, bitki materyalinin tanınması, yetiştirilmesi ve uygulanması ile ilgili faaliyetleri yerinde görerek yeni bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Ayrıca fidanlıkta staj yapan öğrenci, staj yaptığı fidanlıkta bitki materyalinin üretimi, yetiştirilmesi, araziye nakli ve dikilmesi ya da bakımı için kullanılan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların arasındaki ilişkiyi tanımalı ve fidanlıkta sistemin nasıl işlediğini öğrenmelidir. Fidanlık stajı öğrenciye eğitim birikimi ve gerçek durum arasında değerlendirme yapma olanağı sağlamalıdır.

 

10.2. Fidanlık Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

Fidanlıkta staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıda adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Fidanlık stajı yapanlardan istenen 4 tür belge ve rapora ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

Fidanlık Çalışma Günlüğü (Staj Defteri)

Staj defteri, fidanlık stajı yapanlar tarafından bir tür fidanlık çalışma günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Fidanlık çalışma günlüğüne her gün fidanlıkta meydana gelen önemli olaylar, yapılan işler ve uygulanan yöntemler, öğrencinin yaptığı ve yapılışını öğrendiği işler hakkında açıklamalı ve konuyla ilgili örnekli bilgiler kaydedilecektir.

Fidanlık Düzen ve Organizasyonu ile İlgili Rapor (Fidanlık Genel Tanıtımı)

Fidanlık düzeni ile ilgili olan bu rapor fidanlıkta var olan potansiyelin ve işleyişin genel anlamda tanıtıldığı bir rapordur. (Bu raporun hazırlanmasında söz konusu kurallar FORM F1 ve F2’de açıklanmaktadır.) İşyerinin  örgütlenmesi ve görevleri, varsa bağlı bulunduğu veya yönetiminde bulunulan diğer birim ya da kuruluşların örgütlenme ve çalışmalarının görev ve yetkileri hakkındaki genel bilgiler ile staj yapan öğrencinin fidanlıkta üstlendiği görev bu raporda yer alacaktır. Ayrıca fidanlıkta bulunan mevcut tesisler ve ekipmana ilişkin açıklama da bu raporda yer alacaktır.

Fidanlıkta Çalışılan İş ile İlgili Rapor

Fidanlıklarda bitki materyalinin üretimi ve yetiştirilmesiyle ilgili birbirinden farklı nitelikte, çok sayıda işler yapılmaktadır. Öğrenci fidanlık stajı kapsamında bu işlerde görev alarak staj sonunda yaptığı işlerle ilgili bir rapor düzenleyerek staj komisyonuna teslim edecektir.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

 

MADDE 11: Büro (Peyzaj Tasarımı ve Uygulaması) Stajı Esasları

11.1. Büro (Peyzaj Tasarımı ve Uygulaması) Stajının Amaçları

Büro stajı yapacak olan öğrenciden öncelikle beklenen, üniversite’de peyzaj mimarlığı tasarımı derslerinde aldıkları bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağını bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki peyzaj tasarımı ve projelendirme alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.

Büro stajının bir diğer amacı da, peyzaj mimarlığı eğitimi sırasında alınmış olan bilgilerin ve kazanılan becerilerin, gerçek hayattaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma sonrası meslek hayatında yapılabilecek işler ve çalışılabilecek alanlar konusunda yol gösterici olmasını sağlamaktır.

11.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler

Büro (peyzaj tasarımı ve uygulaması) stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler;

·     öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması,

·     bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması,

·    belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması,

başlıca kriterlerdir.

Büro Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb. gibi peyzaj mimarlığı ile ilgili faaliyetler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı olan kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Büro Organizasyon (büronun işleyiş biçimi) Raporu

Bu raporda, büroda çalışan elemanlar ve bu elemanların faaliyet alanları ile birlikte büroda üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Büronun organizasyon şeması olarak da ifade edilebilecek olan bu raporda, hiyerarşik düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, tasarımcı (karar verici) ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık bir biçimde ele alınacaktır (Bkz.Form B1).

Raporda ayrıca, staj yapan öğrencinin bürodaki görevinin değerlendirilmesi bilgilerine yer verilecek ve çalışma sisteminin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. (Öğrenci açısından olumlu ve olumsuz bulunan konular ele alınacaktır).

Büroda Yapılan İş ile İlgili Rapor

Büro stajı yapan öğrenci, yukarıda istenen bilgilere ilave olarak, staj süresince yaptığı işler ile ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda, peyzaj mimarlığı eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin bir analizini yapması istenilmektedir. Öğrenci peyzaj tasarımından uygulama projesine kadar olan süreyi gözönünde bulundurarak, kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini inceleyecektir. Bu şekilde, belirli bir işte görev alan bir peyzaj mimarı adayı olarak, insanın farkında olmadan yaptığı peyzaj mimarlığı eylemlerinin daha tanımlı bir hale getirilmesi suretiyle fayda sağlanması amaçlanmaktadır (Bkz.Form B1, B2).

Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb. Dokümanlar

Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosya da ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin, bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgelerin başlıcalarını; peyzaj tasarımı etüdleri, peyzaj projeleri, detay paftaları, perspektifler, maket fotoğrafları, vb. olarak sıralamak mümkündür.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir, Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

 

MADDE 12. Şantiye  (Peyzaj Uygulaması) Stajı Esasları

12.1. Şantiye Stajının Amacı:

Şantiye stajı esnasında öğrenci, şantiyede gerçekleştirilen işin tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi şantiyede sistemin nasıl işlediğini kavramalıdır. Şantiyede üretimin ve işleyişin gerçekleştirilmesini sağlayan birçok iş yapılmaktadır. Öğrenci bu işlerin bizzat içinde olmalı ve çalışmalıdır. Şantiye stajının amacı tasarlanan projenin gerçek hayata geçirilişini görmek, öğrencinin kafasında okul hayatı ve iş yaşamı arasındaki ilişkiyi somutlaştırmaktır.

12.2. Şantiye Stajı Sonunda istenen Belge ve Raporlar

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıda adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır. Şantiye stajı yapanlardan istenen 4 tür belge ve rapora ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

Şantiye Günlüğü (Staj Defteri)

Staj defteri, şantiye stajı yapanlar tarafından bir tür şantiye günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Şantiye günlüğüne şantiyede meydana gelen önemli olaylar ve öğrencinin bizzat çalıştığı işlerle ilgili gelişmeler kaydedilecektir.

Şantiye Düzen ve Organizasyonu ile İlgili Rapor (Şantiyenin Genel Tanıtımı)

Şantiye düzeni ile ilgili bu rapor şantiyede var olan potansiyelin ve işleyişin genel anlamda tanıtıldığı bir rapordur.Bu raporun hazırlanmasında söz konusu olan kurallar Form Ş1’de açıklanmaktadır.

Şantiyede Çalışılan İşler İle İlgili Rapor:

Şantiyede yapılan birbirinden farklı nitelikteki işler ile ilgili hazırlanan rapordur. Öğrenci staj sonunda şantiyede yapılan bu işlerle ilgili olarak Form Ş2’de belirtilen şekilde bir rapor hazırlayacak ve teslim edecektir.

 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonunda 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

 

MADDE 13: Yürürlük

Bu staj esasları 2000-2001 öğretim yılında Fakülte’ye giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

MADDE 15: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü, 12 sayılı toplantısında alınan karar: “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.”

 

KOMİSYONLARA SIKLIKLA SORULAN SORULAR

  • Eğitim sürecinde staj yapabilir miyim?

Güz ve Bahar eğitim dönemlerinde staj yapılamaz. Ancak Fakülte kurulu’nun 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında alınan karar gereği;

Madde 4- “staj yapılabilecek dönem fakülte kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariçeğitim ve sınav dönemleri dışındadır.” İçeriği bozulmadan, “tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.” Şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Dönem içerisinde Tek Ders veya Bitirme Çalışması kalmış öğrenciler Staj Bürosuna dilekçe vermeden Staj yapamazlar.

  • Stajlarımızın sınırlı kabulünün nedenleri nedir?

Öğrencinin staj yaptığı yerdeki staj konusunu ve verilecek iş tanımını bilmesi ve sorması hakkıdır. Staj defterlerinde stajların amacına ulaşmadığı anlaşıldığında stajlar kısmen kabul edilir yada tamamen reddedilebilir.

  • ÇAP yaparken staj programımı nasıl yapmalıyım?

Öncelikle staj komisyonlarının bilgilendirilmesi gereklidir. Süreç olarak 2. anadal programının staj konuları tercih edilebilir.

  • Staj defterlerinin tesliminde mühür zorunlumudur?

Evet staj defterlerinde her sayfaya imza ve mühür zorunludur.

  • Staj defteriyle birlikte neleri teslim etmeliyim?

Staj Sicil fişinizi kapalı zarfta Staj Defterinin içerisinde teslim etmelisiniz.