ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

 

MADDE 1. Amaç:
Mesleki Pratik Çalışma (staj); Üniversite eğitim süresince edinilen teorik, mesleki bilgilerin uygulama alanlarında değerlendirilmesi ve pratiğe dönüştürülmesini sağlamaya yöneliktir.
MADDE 2. Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar);
Stajın yurt içi ve/ veya yurt dışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:
× Planlama Büroları,
× İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
× Şehir Planlama ile İlgili Araştırma Çalışmaları (İ.T.Ü bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, Döner Sermaye Projeleri, Ar-Ge işletmelerindeki projeler; Atölye niteliğindeki Yaz Okulları, Meslek Odaları kapsamında yürütülen çalışmalar vb.)
Tanımlar ve Açıklamalar
Şehir Planlama Büroları; bünyesinde planlama çalışmalarına ilişkin araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler ve/veya değişik ölçeklerdeki (1/200.000 ölçeğinden 1/500 ölçeğine kadar) her türlü fiziki planlama çalışmalarının yapılabildiği Meslek Odaları tarafından tescili yapılmış özel şahıs ya da şahıslara ait işletmelerdir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları; Merkezi yönetimin merkez ve taşra örgütleri ile yerel yönetimler içerisinde ilgili yasalar çerçevesinde doğrudan planlama ile ilgili görev ve yetkileri bulunan kuruluşlardır.
Atölye Niteliğindeki Yaz Okulları, Araştırma Projeleri; İ.T.Ü bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, Döner Sermaye Projeleri, Ar-Ge işletmelerindeki projeler; Atölye niteliğindeki Yaz Okulları, Meslek Odaları kapsamında yürütülen çalışmalar vb. olmaktadır.
MADDE 3: Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılacak Alanlara Dağılımı;
Staj yapılabilecek alanlarda (Madde 2’de adı geçen alanlar) tanımlanan stajın toplam süresi 72 iş günüdür.
Stajın yapılacağı toplam 72 günlük süre Planlama Büroları ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında zorunlu olmak kaydıyla aşağıda belirtilen A,B,C seçeneklerinden biri kabul edilerek gerçekleştirilebilir:
A SEÇENEĞİ
Her üç staj alanında 24 gün eşit süreli yapılabilecektir.
B SEÇENEĞİ
Üçüncü grup stajın yapılmaması durumunda Planlama Büroları ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından birinde ikinci bir dönem 24 gün süreli yapılabilecektir.
C SEÇENEĞİ
Zorunlu staj yapılacak alanlarda iki dönem 36 gün süreli yapılabilecektir.
24 ve 36 günlük staj süreleri bölünerek kullanılamaz.
Büro ve Kamu stajı için staj süresi en az 24 gündür.
Staj yapabilecek üçüncü alanlarda staj süresinin 24 günden az olması durumunda kalan süre birinci veya ikinci staj alanlarında tamamlanacaktır.
MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar;
4.1. Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.
4.2. Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.”
MADDE 5: Staj Yerinin Belirlenmesi ve Kabulü
Staj yapılacak yerin Staj Komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren Staj Yeri Kabul Formunu en geç Bahar Yarıyılının son gününe kadar Fakülteye teslim edecektir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler bir ay içinde yeni bir yer bularak Fakülteye bildirmek zorundadır. Özel durumlarda (örneğin, Atölye niteliğindeki Yaz Okullarında kabul / kayıt olmak gibi) gerekçesiyle staj yeri değişikliği için Komisyona başvurulabilir. İkinci kez staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ilgili dönemde staj yapmayacaklardır.
MADDE 6: Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı
Staj dosyaları Güz Yarıyılının ilk ayı içinde, staj duyuru panosunda ilan edilen tarihler ve saatlerde, belirtilen yerde teslim alınacaktır. Stajla ilgili tüm belge ve raporlar, standart staj dosyası içine konulacaktır. Standart staj dosyası (zarfı) üzerine gerekli bilgiler şablonla yazılacaktır. Staj evrakının nereden alınacağı staj duyuru panosunda ilan edilecektir.
MADDE 7: Stajın Değerlendirilmesi:
Staj Dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gerekmektedir. İncelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar Komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede Staj Sicil Fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları Komisyon tarafından reddedilecektir. İncelenen staj dosyalarının düzeyi, Lisans öğretimindeki uygulanan notlandırma sistemi ile değerlendirilecektir. CC altında not alan dosyalar geçersiz sayılacaktır. Staj Komisyonunun yapılan staj ile ilgili başarı değerlendirmesi (notu) öğrenci not dökümünde yer alacaktır. Uygun bulunan staj dosyaları derecelendirilip Fakültede sergilenecektir.
MADDE 8: Staj Konusunda Danışmanlık
Öğrenciler staj ile ilgili sorularını yazılı olarak Staj Komisyonuna ileteceklerdir. Staj Komisyonunun belirlediği iki ayrı tarihte yapılacak toplantılarda bu soruların yanıtları sözlü olarak verilecek ve diğer sorular yanıtlanacaktır. Ayrıca bu toplantılara, istenen rapor ve belgelerde ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Söz konusu toplantıların tarihleri Staj Komisyonu tarafından staj duyuru panosunda ilan edilecektir.
MADDE 9: Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu
Staj çalışma yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj Sicil Fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse pratik çalışma kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

ÖZEL ESASLAR
MADDE 10:
Planlama Bürosu Staj Esasları
10.1 Planlama Bürosu Stajının Amacı
Planlama bürosu stajının amacı, öğrencinin şehir planlama eğitimi süresince aldığı bilgiler doğrultusundaki beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağı bulması, gerçek şehir planlama uygulamalarını yerinde görmek ve disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasıdır. Planlama büro stajı öğrenciye eğitimindeki birikimi ile gerçek durum arasında değerlendirme yapma olanağı sağlamalıdır.
10.2 Planlama Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler
Planlama Büro stajı yapan öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları Staj Komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler şunlardır:
öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması,
× bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması ve
× belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması
Staj Günlüğü (Staj Defteri):
Staj Günlüğü (Defteri), büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içerisinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgeler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Büro Organizasyon (Büronun İşleyiş Biçimi) Raporu:
Planlama bürosunun organizasyon raporunda planlama bürosu çalışanları ve bu çalışanların üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Staj yapan öğrencinin organizasyondaki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Planlama bürosunun organizasyon şeması olarak da ifade edilecek olan bu raporda, sıra düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, şehir plancıları ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Rapor öğrencinin bürodaki görevinin ve çalışma sisteminin kendisi tarafından değerlendirilmesini de içerecektir.
Planlama Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim, Rapor vb. Dokümanlar:
Planlama büro stajı yapan öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırasıyla, kendisinin bizzat yaptığı araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir.
Staj Sicil Fişi:
Bu belge öğrencinin staj yaptığı büronun yetkilisi tarafından doldurulacak belgedir. Bu belgede staj yeri yetkilisi öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrenci staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyası içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken staj yeri yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde staj yeri yetkilisinden teslim alıp zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

MADDE 11: Kamu Kurum ve Kuruluşları Staj Esasları
11.1 Kamu Kurum ve Kuruluşları Stajının Amacı
Kamu kurum ve kuruluşları stajının amacı şehir planlama mesleği ile doğrudan ilgili kamu kurumlarının işleyişleri çerçevesinde planlama uygulamalarını yerinde görmek ve disiplinlerarası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları stajı öğrenciye çeşitli kamu yönetim birimlerindeki planlamaya ilişkin çalışmalar hakkında değerlendirme yapmasını sağlamaktadır.
11.2 Kamu Kurum ve Kuruluşları Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar:
Kamu Kurum ve Kuruluşları stajı yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıdaki adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır.
Staj Günlüğü (Staj Defteri):
Staj Günlüğü (Defteri), Kamu Kurum ve Kuruluşları stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Staj yapan öğrencinin kamu birimi içerisindeki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Staj günlüğü içerisinde öğrenci tarafından bizzat yapılan araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgeler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları Organizasyon Raporu:
Kamu ve Kuruluşları Organizasyon Raporu içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının planlama ile ilgili birimlerinin idari işleyişi tanımlanacak ve bu işleyiş içerisindeki çalışan elemanlar ve elemanların üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Staj yapan öğrencinin kamu birimi içerisindeki rolü açık biçimde ele alınacaktır. Rapor öğrencinin kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinin ve çalışma sisteminin kendisi tarafından değerlendirilmesini de içerecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları Stajı Sırasında Yapılan Çizim, Rapor vb. Dokümanlar:
Kamu Kurum ve Kuruluşu stajı yapan öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırasıyla, kendisinin bizzat yaptığı araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarım ve çizimler vb. belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir.
Staj Sicil Fişi:
Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak belgedir Bu belgede staj yapılan yeri yetkilisi öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrenci staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyası içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken staj yeri yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde staj yeri yetkilisinden teslim alıp zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.
MADDE 12: Özel Büro ve Kamu Kuruluşları Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmalarındaki Staj Esasları
12.1. Özel Büro ve Kamu Kuruluşları Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmalarındaki Stajın Amacı
Bu stajın amacı, büro ve kamu kuruluşları stajları dışında şehir planlama mesleğinin disiplinler arası ilişkilerini, planlama sürecinde kullanılan analitik teknikleri tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanılmasıdır. Bu çerçevede yapılan staj;
× İ.T.Ü bünyesinde yürütülen Araştırma Projeleri, DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. gibi araştırma projelerini
× Atölye niteliğindeki Yaz Okullarını veya Meslek Odaları tarafından yürütülen çalışmaları kapsayacaktır.
12.2. Özel Büro ile Kamu Kurum ve Kuruluşu Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmaları Stajında İstenen Belge ve Raporlar:
Özel Büro ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışında Şehir Planlama İle İlgili Araştırma Çalışmalarında staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıdaki adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır.
Staj Günlüğü (Staj Defteri):
Staj Günlüğü (Defteri) içerisinde araştırma projelerinde yapılan işin konusu, kapsamı, amacı, yöntemini belirten açıklama ile birlikte öğrencinin çalışma kapsamında yaptığı iş tanımlanacaktır. Atölye niteliğindeki Yaz Okullarında ise konu, kapsam, amaç, yöntem açıklanacak, atölye kapsamında bir proje geliştiriliyorsa bu projenin tanıtımı yapılacak öğrencinin bu proje kapsamında yaptığı çalışmalar açıklanacaktır. Öğrenci staj süresince kendisinin bizzat yaptığı araştırma raporlarını, alan araştırma çalışmalarını, analizleri, değişik ölçeklerdeki fiziki planlara ilişkin tasarımlar ve çizimleri vb. gibi belgeleri staj defteri ile birlikte verecektir.
Organizasyon Raporu
Bu rapor içerisinde Araştırma Projelerinde, Atölye niteliğindeki Yaz Okullarındaki veya Meslek Odaları kapsamında yürütülen çalışmalardaki çalışmanın işleyiş raporu yer alacaktır. İlgili çalışmalarda çalışmayı yürüten ekibin organizasyon şeması ve çalışmanın yürütülüş biçimi tanımlanacaktır. Staj yapan öğrencinin bu ilgili çalışma içerisindeki rolü açık biçimde ele alınacaktır.
Başarı Belgesi:
Atölye niteliğindeki Yaz Okulları sonunda öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.
Staj Sicil Fişi:
Bu belge öğrencinin staj yaptığı çalışma ve/veya proje sorumlusu tarafından doldurulacak belgedir. Bu belgede staj yeri yetkilisinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrenci staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyası içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken staj yeri yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde staj yeri yetkilisinden teslim alıp zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.
MADDE 13: Yürürlük
Bu staj esasları 2000-2001 öğretim yılında Fakülteye giren ve bu yıldan sonra girecek olan öğrenciler için geçerlidir
MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
MADDE 15: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü, 12 sayılı toplantısında alınan karar: “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.”