ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

 

GENEL ESASLAR

 

MADDE 1: Amaç

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön vermelerini sağlamaya yöneliktir.

 

MADDE 2: Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar)

Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:

-  Mimarlık büroları, tasarım atölyeleri vb. yerler

-  Mimari tasarım, yapım, yönetim, üretim gibi konularda etkinlik gösteren firma, kuruluş veya organizasyonlar,

-  Bünyesinde bu konuların da yer aldığı diğer firma, kuruluş veya organizasyonlar,

-  Staj komisyonunun değerlendirmesi ve Mimarlık Bölümünün onayı ile staj yapılabilecek diğer alanlar: Çeşitli kuruluşların ve İTܒnün düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları, arkeolojik kazı alanlarında veya tarihi sit alanlarında veya tarihi yapılarda yapılacak çeşitli çalışmalar  gibi etkinlikler.

 

MADDE 3: Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılabilecek Alanlara Dağılımı

Toplam staj süresi 72 iş günüdür. Toplam süre içindeki büro ve şantiye stajları 24’er günden az olamaz. Staj süresinin tamamı büro ve şantiye stajından oluşabilir. Ancak isteğe bağlı olarak toplam süre içinde 24 günü aşmamak üzere büro ve şantiye stajı dışında, madde 2’de belirtilen diğer etkinlikler yer alabilir.

 

MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar

4.1. Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.

 

4.2. Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.”

 

MADDE 5: Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin staj yapabileceği yerler staj komisyonunca yapılacak değerlendirme ve incelemelere bağlı olarak Bölüm Başkanlığının onayıyla belirlenecektir. Buna bağlı olarak oluşturulacak “Staj yapılabilecek yerler” listesi her yıl güncellenerek bahar yarıyılının dördüncü haftasında ilan edilecektir. Bu staj yerlerine başvuru ve kabul ile ilgili girişimler öğrenciler tarafından yürütülecektir. Söz konusu listedeki yerlerde staj yapacak öğrencilerin staj komisyonuna ön bildirimde bulunmalarına gerek yoktur. Listede belirtilmeyen yerlerde staj yapmak isteyen öğrenciler staj yapmak istedikleri yer, alan veya etkinliği bahar yarıyılının sonuna kadar komisyona bildireceklerdir. Staj komisyonu, öneri ile ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yapmak üzere, söz konusu staj yeri veya etkinliği hakkında öğrenciden ayrıntılı bilgi ve döküman isteyebilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda önerilen staj yerinin uygun bulunması halinde Bölüm Başkanlığının onayı ile “staj yapılabilecek yerler” listesine eklenecektir. Listeye yapılan ekler, “ek liste” olarak bahar yarıyılı sınav döneminin son günü staj duyuru panosunda ve Bölüm WEB sayfasında ilan edilecektir. Staj yeri Kabul edilmeyen öğrenciler 15 gün içinde yeni bir staj yeri bularak Staj Komisyonuna bildirirler. Bu formlar da 15 gün içinde komisyon tarafından değerlendirilerek ilan edilir.

 

MADDE 6: Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

Staj dosyaları komisyonun ilan ettiği süre içerisinde teslim alınır. Süresi dışında teslim edilen dosyalar için geçerli mazeret olmadıkça değerlendirme dışı tutulur.

Madde 10,11,12 de belirtilen şekilde hazırlanan belge ve raporların yer aldığı staj dosyaları, öğrencilerin Fakülte’ye giriş yılına göre düzenlenen listelerin imzalanması karşılığında teslim alınır.

 

MADDE 7: Stajın Değerlendirilmesi

 

Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gereklidir. İncelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede staj sicil fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları komisyon tarafından reddedilecektir. Uygun bulunan staj dosyaları derecelendirilip Fakülte’ de sergilenecektir. Staj komisyonunun yapılan stajla ilgili başarı değerlendirmesi (notu) öğrenci not dökümünde yer alacaktır.

 

MADDE 8: Staj Konusunda Danışmanlık

Staj Komisyonu bahar yarıyılının 3.haftasında bir toplantı düzenleyerek satajın önemi, amacı, koşulları ve kapsamına yönelik bilgiler verir. Öğrenciler staj ile ilgili sorularını yazılı olarak komisyona iletebilirler. İlgili soru ve sorunlara ilişkin açıklamalar  Staj Komisyonu tarafından staj duyuru panosunda ilan edilir.

 

MADDE 9: Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu

Staj yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse staj kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

 

 

 

 

ÖZEL ESASLAR

MADDE 10: Büro (mimari tasarım) Stajı Esasları

10.1. Büro (mimari tasarım) Stajının Amaçları

Büro stajı yapacak olan öğrenciden öncelikle beklenen, Üniversite’ de mimari tasarım derslerinde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağını bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki mimari tasarım ve projelendirme alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.

Büro stajının bir diğer amacı da, mimarlık eğitimi sırasında almış olduğu bilgilerin ve kazandığı becerilerin, gerçek hayattaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma sonrası meslek hayatında yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konusunda yol gösterici olmasını sağlamaktır.

 

 

10.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler

Büro (mimari tasarım) stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler;

-  öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması,

-  bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması ve

-  belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması,

başlıca kriterlerdir.

 

Büro Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb. gibi mimarlık ile ilgili faaliyetler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı olan kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

 

Büro Organizasyon (büronun işleyiş biçimi) Raporu

Bu raporda, büroda çalışan elemanlar ve bu elemanların faaliyet alanları ile birlikte büroda üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Büronun organizasyon şeması olarak da ifade edilebilecek olan bu raporda, hiyerarşik düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, tasarımcı (karar verici) ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık bir biçimde ele alınacaktır (Bkz.Form B1).

Raporda ayrıca, staj yapan öğrencinin bürodaki görevinin değerlendirilmesi bilgilerine yer verilecek ve çalışma sisteminin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. (Öğrenci açısından olumlu ve olumsuz bulunan konular ele alınacaktır).

 

 

 

Büroda Yapılan İş ile İlgili Rapor

Büro stajı yapan öğrenci, yukarıda istenen bilgilere ilave olarak, staj süresince yaptığı işler ile ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda, mimarlık eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin bir analizini yapması istenilmektedir. Öğrenci mimari tasarımdan uygulama projesine ve yapıma kadar olan süreyi gözönünde bulundurarak, kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini inceleyecektir. Bu şekilde, belirli bir işte görev alan bir mimar adayı olarak, insanın farkında olmadan yaptığı mimarlık eylemlerinin daha tanımlı bir hale getirilmesi suretiyle fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

 (Bkz.Form B1).

 

Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb. Dokümanlar

Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosya da ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin, bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgelerin başlıcalarını; mimari tasarım etüdleri, mimari projeler, detay çizimler, perspektifler, maket fotoğrafları, vb. olarak sıralamak mümkündür.

 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir, Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

 

MADDE 11: Şantiye Stajı Esasları

11.1. Şantiye Stajının Amacı

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj yaptığı şantiyede binanın gerçekleştirilmesi ya da onarımı için var olan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların arasındaki ilişkiyi tanımış olmalı ve şantiyede sistemin nasıl işlediğini öğrenmelidir. Öte yandan şantiyedeki üretimin gerçekleşmesini sağlayan, çok sayıda birbirinden farklı nitelikte iş yapılmaktadır. Öğrenci şantiyedeki çalışma sırasında, o şantiyede gerçekleştirilen işlerden en az birini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli, bunun için de o şantiyede böyle bir işin bizzat içinde olmalı ve çalışmalıdır.

11.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıda adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır. Şantiye stajı yapanlardan istenen 4 tür belge ve rapora ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

Şantiye Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, şantiye stajı yapanlar tarafından bir tür şantiye günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Şantiye günlüğüne her gün şantiyede meydana gelen önemli olaylar ve öğrencinin bizzat çalıştığı işle ilgili gelişmeler kaydedilecektir.

 

 

 

 

 

Şantiye Düzeni ile İlgili Rapor (şantiye genel tanıtımı)

Şantiye düzeni ile ilgili bu rapor şantiyede var olan potansiyelin ve işleyişin genel anlamda tanıtıldığı bir rapordur. Bu raporun hazırlanmasında sözkonusu kurallar FORM Ş1’de açıklanmaktadır.

 

Şantiyede Çalışılan İş ile İlgili Rapor

Şantiyelerde bina üretiminin gerçekleştirilmesinde çok sayıda, birbirinden farklı nitelikte işler yapılmaktadır. Bu tür işler; uygulamanın yürütülmesi, hakediş ve metraj hazırlama, süresel planlama, malzeme, ekipman, işgücü yönetimi, satınalma, idari işler, maliyet kontrol, muhasebe, finansman, taşeron yönetimi vb. gibi işlerdir. Öğrenci şantiye stajı kapsamında bu işlerden birinde çalışmak ve söz konusu işin ayrıntılarını öğrenmek durumundadır. Öğrenci staj sonunda bu iş (işlerle) ilgili bir rapor hazırlamak zorundadır. Bu raporun nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı FORM Ş2 de açıklanmaktadır.

 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

MADDE 12: Büro (mimari tasarım) ve Şantiye Dışı Alanlarda Yapılacak Özel

Stajın Esasları

12.1. Özel Stajın Amacı

Büro ve şantiye stajları dışında, mimarlık mesleğinin disiplinlerarası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla, aşağıda belirtilen gruplardan birinde staj yapabilecektir.

a.  Proje yönetim firmaları, yapı denetim firmaları, müşavirlik firmaları, inşaat firmaları merkez ofisleri ve kamu kuruluşlarının ilgili birimleri,

b.  DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. araştırma projeleri,

c.  Çeşitli kuruluşların ve İTܒnün düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları, atölyeler, diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı alanlarında veya tarihi sit alanlarında /veya tarihi yapılarda mimari belgeleme ve alan araştırmaları.

 

12.2. Özel Staj Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

-  12.1.a ve 12.1.b maddelerinde tanımlanan staj yerleri ve arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda mimari belgelemede yapılan çalışmalar büro ya da şantiye stajı niteliklerinden hangisine yakınsa, o gruba ait belgeler hazırlanarak teslim edilecektir. Ayrıca gerekli görüldüğünde, komisyonun önerisi doğrultusunda özel raporlar hazırlanacaktır.

-  Yaz okulları, atölyeler, alan araştırmalarında aşağıdaki belgeler istenir.

 

Günlük Staj Defteri

Çalışma süresince günlük olarak yapılan çalışmaların yazılacak ve yürütücü tarafından onaylanacaktır.

 

Rapor

Yapılan çalışmanın genel tanımı, amacı ve içeriği, çalışmayı örgütleyen kişiler ve kurumlar, katılan grup ve/veya kişilerin tanıtımı, ele alınan konuların tür ve nitelikleri belirtilecektir. Bu kapsamda yapılan kişisel çalışmanın ayrıntılı açıklaması ve sonuçları, uygulamaya esas olan örneğin sunulmasıyla yine bir raporda yer alacaktır.

 

Başarı Belgesi

Yaz okulları, atölyeler sonunda öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.

 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 13: Yürürlük

Bu staj esasları 2004-2006 öğretim yılından itibaren tüm Mimarlık Bölümü öğrencileri için geçerlidir. Toplam sürenin belli bir kısmını daha önce tamamlamış olan öğrencilerin kalan stajları için bu staj esasları geçerlidir.

 

MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü, 12 sayılı toplantısında alınan karar: “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.”

 

MADDE 15: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: “Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.”