ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


 

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

STAJ ESASLARI

 

İÇİNDEKİLER

 

GENEL ESASLAR

MADDE  1   :              Amaç

MADDE  2   :              Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar)

MADDE  3   :              Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılabilecek Alanlara Dağılımı

MADDE  4   :              Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar

MADDE  5   :              Staj Yerinin Belirlenmesi ve Kabulü

MADDE  6   :              Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

MADDE  7  :               Stajın Değerlendirilmesi

MADDE  8   :              Staj Konusunda Danışmanlık

MADDE  9   :              Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu

 

ÖZEL ESASLAR

MADDE 10 :              Büro (İç Mekan Tasarımı) Stajı Esasları

                                                                       10.1. Büro (İç Mekan Tasarımı) Stajı Esasları

10.2. Büro (İç Mekan Tasarımı) Stajı Sonunda İstenen

Belge ve Raporlar

MADDE 11   :             Şantiye Stajı Esasları

                                      11.1. Şantiye Stajının Amaçları

                                      11.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

MADDE 12   :            Büro (İç Mekan Tasarımı) ve Şantiye Dışı Alanlarda Yapılacak Özel Stajın Esasları

                                                                       12.1. Sözkonusu Alanlarda Yapılacak Stajın Amacı

                                                                         12.2. Sözkonusu Alanlarda Yapılacak Stajın Sonunda İstenen

                                                                         Belge ve Raporlar

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 13   :              Yürürlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak- 2014
İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

STAJ ESASLARI

OCAK - 2014

 

GENEL ESASLAR

MADDE 1         : Amaç

Staj, öğrencilerin iç mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön vermelerini sağlamaya yöneliktir.

MADDE 2         : Staj Yapılabilecek Alanlar (Tanımlar)

Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması sözkonusudur:

·         İç mimarlık büroları

·         Proje yönetim firmaları

·         Yapı denetim firmaları

·         İnşaat firmaları merkez örgütü

·         İnşaat firmaları şantiyeleri

·         İç mekan elemanları satış birimleri ve atölyeleri

·         Fabrikalar

·         Kamu kuruluşları (belediyelerin ilgili bölümleri, bakanlıkların veya bağlı genel müdürlüklerin ilgili birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının büro hizmetleri birimleri)

·         Çeşitli kuruluşların düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, yaz okulları, arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme, yüzey/alan araştırmaları.

Tanımlar ve Açıklamalar

İç mimarlık Büroları: İç mimarlık büroları temelde binaların iç mekan projelendirme (tasarım) işlerinin yapıldığı işletmelerdir. Bu işletmelerde esas olarak binaların 1/200 ölçekten 1/1 ölçeğe kadar uzanan ölçekte tasarımları yapılmakta bunun yanısıra bu bürolarda bina iç tasarımıyla ilgili çeşitli disiplinlerin koordinasyonu veya yönetimi yapılmaktadır (tasarım yönetimi). Bu işletmelerde temelde iç mekanların ve fuar standları gibi daha küçük ölçekli birimlerin proje yönetim işleri niteliğinde, fizibilite çalışmaları, ihale çalışmaları, sözleşme yönetimi, inşaat ve ince yapı kontrollüğü gibi temel işler de görülebilmektedir.

Proje Yönetimi Firmaları (ve/veya Kontrolluk Örgütleri): Proje yönetimi firmalarının (pratik çalışma bağlamında ele alındığında) temel işlevi, malsahibi (proje sahibi) adına bina üretim sürecindeki tüm faaliyetlerin planlanması ve kontrol edilmesi, bir başka deyişle malsahibi adına bina üretiminin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi işi olarak anlaşılmaktadır. Bu firmalar temelde bina üretim faaliyetine katılan tüm birimlerin, (işletmelerin) yapacakları işleri tanımlayan, bunlarla malsahibi adına sözleşme yapan ve bu birimlerin faaliyetlerini sözleşmelere göre kontrol eden firmalardır.

Yapı Denetim Firmaları: Yapı denetim kuruluşları, yapım faaliyetlerinin ve bu işlerde kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemek ve jeoteknik raporlar ile  uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlüdür.

İnşaat Firmaları Merkez Örgütü: İnşaat firmaları merkez örgütü kavramı binaların yapım işini üstlenmiş firmaların şantiye birimleri dışında genel olarak merkez adıyla nitelenen işlevsel birimlerinin tümünü tanımlamaktadır. Bu merkez örgütünde inşaat firmaları teklif hazırlama, ihalelere katılma, firma şantiyelerini kontrol etme, izleme, makine ve ekipman yönetimi, malzeme temini, maliyet kontrol, kesin hesap ve benzeri bazı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde doğrudan doğruya mimarlar ve iç mimarlar görev yapabilmektedir.

İnşaat Firmaları Şantiyeleri: İnşaat firmaları şantiyeleri, inşaat firmalarının merkezi örgütü dışında, doğrudan doğruya bina ve iç mekan üretim faaliyetini gerçekleştiren örgütsel birimlerdir. Şantiyelerde üretim faaliyetiyle ilgili olarak iç mimarlar tarafından yapılan çok sayıda çalışma söz konusudur. Bunlar temelde, uygulamanın yürütülmesi ve kontrolü, kalite kontrolü, hakediş, metraj, kesin hesap, geçici ve kesin kabul, termin ve kaynak planlaması ve benzeri işlerdir.

 

İç Mekan Elemanları Satış Birimleri ve Atölyeleri: İç mekan elemanlarının (mobilya, hareketli-sabit ve geçici iç mekan öğeleri, mutfak-banyo gibi sistemler) aydınlatma, akustik vb. uygulamaların çözümlemelerini, tasarımını, üretimini, sunumunu ve montajını yapan kuruluşlar olarak anlaşılmalıdır. Bu işletmelerde temelde çeşitli kullanımı olan iç mekanların projelerine ilişkin fiziksel, boyutsal, modüler, ekonomik, estetik ve sosyal açılardan uyum sağlayan elemanların üretimi ve pazarlanması esastır. Bu kuruluşlarda iç mimarlar aktif olarak görev alabilmektedirler.

 

Fabrikalar: İç mekan uygulamalarında kullanılan malzemelerin, hareketli ve sabit iç mekan öğelerinin üretimini yapan tesisler anlaşılmalıdır. Bu işletmelerde kalite kontrol, ürün araştırma geliştirme, tasarım, projelendirme ve piyasa araştırması yapan birimlerde görev alabilirler.

 

Kamu Kuruluşları: Yerel yönetimlerin, bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerinin ve/veya diğer kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde (örneğin bakanlıklara bağlı çeşitli müdürlüklerde) çeşitli iç mimarlık faaliyetleri yapılabilmektedir.

Atölye, Yaz Okulları: Atölyeler, yaz okulları diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme, DPT, TÜBİTAK ve Döner Sermaye projeleri.

MADDE 3         : Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılabilecek Alanlara Dağılımı

3.1.         Staj yapılabilecek alanlarda (Madde 2’de adı geçen alanlar) yapılacak stajın toplam süresi fiili çalışma süresi olarak en az 72 gündür.

3.2.         Stajın yapılacağı 72 günlük süre aşağıdaki A ve B seçeneklerinden biri kabul edilerek gerçekleştirilebilecektir.

 A SEÇENEĞİ

Bu seçenekte pratik çalışma süresi iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Her aşama en az 24 fiili çalışma günü olma koşulu ile iki adımda yapılabilecektir. Toplam süre yine en az 72 gündür. Birinci aşama büro stajı olarak yapılacaktır. Bu çalışma sadece iç mekan tasarımı ile ilgili bir çalışma niteliğindedir ve Madde 2’de tanımlanan alanlar ve/veya işletmelerin sadece iç mekan tasarımı ile ilgili birimlerinde tasarım faaliyeti olarak yapılacaktır. İkinci aşama ise sadece inşaat firmaları şantiyelerindeki faaliyetlerle ilgili olacaktır. Bazı şantiyelerde tasarımla ilgili birimler de bulunmaktadır. Şantiye stajı bu tasarım biriminde çalışılarak yapılamayacaktır.

B SEÇENEĞİ

Bu seçenekte 72 günlük staj süresi 24’er günlük çalışma olarak üç aşamada gerçekleştirilecektir.

·         Birinci 24 günlük dilim A seçeneğinde tanımlandığı gibi büro stajı olarak yapılacaktır. Bu çalışma sadece iç mekan tasarımı ile ilgili bir çalışma niteliğindedir ve Madde 2’de tanımlanan alanlarda ve/veya firmaların sadece iç mekan tasarımı ile ilgili birimlerinde yapılacaktır. Bu süre en az 24 gündür ve bölünemez.

·         İkinci 24 günlük dilim, A seçeneğinde olduğu gibi, sadece inşaat firmaları şantiyelerindeki faaliyetlerle ilgili olacaktır. Bazı şantiyelerde tasarımla ilgili birimler bulunmaktadır. Şantiye pratik çalışması bu birimlerin dışındaki birimlerde gerçekleştirilecektir. Bu süre en az 24 gündür ve bölünemez.

·         Üçüncü 24 günlük dilim proje yönetimi firmalarında, müşavir firmalarda, kontrollük örgütlerinde, inşaat firmaları merkez örgütlerinde, kamu kuruluşlarında, atölyelerde, ve benzeri yerlerde yapılacaktır. Bu dilimde yapılan stajların 24 günden az olması durumunda kalan süre birinci veya ikinci dilimlerde tamamlanacaktır.

 

MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar

4.1. Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.

4.2. Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.”

 

 

MADDE 5        : Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren staj yeri kabul formunu bahar yarıyılının son günü akşamına kadar Staj Komisyonu’na teslim edecektir. Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesini 7 gün içinde ilan edecektir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler 15 gün içinde yeni bir yer bulmak Staj Komisyonu’na bildirmek zorundadırlar. Özel durumlarda (örneğin, atölye veya yaz okullarında kabul/kayıt olmak gibi) gerekçesiyle staj yeri değişikliği için komisyona başvurulabilir. Staj yeri onaylanmayanlar için süreç benzer sürelerle devam eder.

MADDE 6        : Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

Staj dosyaları güz yarıyılının ilk ayı içinde, bölüm staj duyuru panosunda ilan edilen tarihler ve saatlerde belirtilen yerde teslim alınacaktır. Stajla ilgili tüm belge ve raporlar, standart staj dosyası içine konulacaktır. Standart staj dosyası (zarfı) üzerine gerekli bilgiler şablonla yazılacaktır. Staj evrakının nereden alınacağı bölüm staj duyuru panosunda ilan edilecektir.

MADDE 7        : Stajın Değerlendirilmesi

Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gereklidir. İncelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede staj sicil fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları komisyon tarafından reddedilecektir. Uygun bulunan staj dosyaları derecelendirilip Fakülte’ de sergilenecektir. Staj komisyonunun yapılan stajla ilgili başarı değerlendirmesi (notu) öğrenci not dökümünde yer alacaktır.

MADDE 8        : Staj Konusunda Danışmanlık

Öğrenciler staj ile ilgili sorularını yazılı olarak komisyona ileteceklerdir. Staj Komisyonu’ nun belirlediği iki ayrı tarihte yapılacak toplantılarda bu soruların yanıtları sözlü olarak verilecek ve diğer sorular yanıtlanacaktır. Ayrıca bu toplantılarda, istenen rapor ve belgelerle ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Söz konusu toplantıların tarihleri Staj Komisyonu tarafından bölüm staj duyuru panosunda ilan edilecektir.

MADDE 9        : Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu  

Staj yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse staj kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

 

ÖZEL ESASLAR

MADDE 10      : Büro (iç mekan tasarımı) Stajı Esasları

10.1. Büro (iç mekan tasarımı) Stajının Amaçları

Büro stajı yapacak olan öğrenciden öncelikle beklenen, Üniversite’ de iç mekan tasarımı ile ilgili derslerde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağını bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki iç mekan tasarımı ve projelendirme alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.

Büro stajının bir diğer amacı da, iç mimarlık eğitimi sırasında almış olduğu bilgilerin ve kazandığı becerilerin, gerçek hayattaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma sonrası meslek hayatında yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konusunda yol gösterici olmasını sağlamaktır.

10.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler

Büro (iç mekan tasarımı) stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler;

·         öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması,

·         bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması ve

·         belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması,

başlıca kriterlerdir.

Büro Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb. gibi iç mimarlık ile ilgili faaliyetler yer alacaktır. Bu günlüğün doldurulması ile ilgili esaslar staj defterinde yazılı olan kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Büro Organizasyon (büronun işleyiş biçimi) Raporu

Bu raporda, büroda çalışan elemanlar ve bu elemanların faaliyet alanları ile birlikte büroda üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Büronun organizasyon şeması olarak da ifade edilebilecek olan bu raporda, hiyerarşik düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, tasarımcı (karar verici) ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık bir biçimde ele alınacaktır (Bkz.Form B1).

Raporda ayrıca, staj yapan öğrencinin bürodaki görevinin değerlendirilmesi bilgilerine yer verilecek ve çalışma sisteminin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. (Öğrenci açısından olumlu ve olumsuz bulunan konular ele alınacaktır).

Büroda Yapılan İş ile İlgili Rapor

Büro stajı yapan öğrenci, yukarıda istenen bilgilere ilave olarak, staj süresince yaptığı işler ile ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda, iç mimarlık eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin bir analizini yapması istenilmektedir. Öğrenci iç mekan tasarımdan uygulama projesine ve yapıma kadar olan süreyi gözönünde bulundurarak, kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini inceleyecektir. Bu şekilde, belirli bir işte görev alan bir iç mimar adayı olarak, insanın farkında olmadan yaptığı iç mimarlık eylemlerinin daha tanımlı bir hale getirilmesi suretiyle fayda sağlanması amaçlanmaktadır (Bkz.Form B2).

Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb. Dokümanlar

Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosya da ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin, bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgelerin başlıcalarını; iç mekan tasarım etüdleri, iç mimarlık projeleri, detay çizimleri, perspektifler, maket fotoğrafları, vb. olarak sıralamak mümkündür.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir, Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edecektir.

MADDE 11      : Şantiye Stajı Esasları

11.1. Şantiye Stajının Amacı

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj yaptığı şantiyede bina iç mekanlarının gerçekleştirilmesi ya da onarımı için var olan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların arasındaki ilişkiyi tanımış olmalı ve şantiyede sistemin nasıl işlediğini öğrenmelidir. Öte yandan şantiyedeki üretimin gerçekleşmesini sağlayan, çok sayıda birbirinden farklı nitelikte iş yapılmaktadır. Öğrenci şantiyedeki çalışma sırasında, o şantiyede gerçekleştirilen işlerden en az birini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli, bunun için de o şantiyede böyle bir işin bizzat içinde olmalı ve çalışmalıdır.

11.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

Şantiyede staj yapan öğrenci, staj sırasında ve sonrasında aşağıda adları yazılı belge ve raporları tanımlanan biçimde hazırlamak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır. Şantiye stajı yapanlardan istenen 4 tür belge ve rapora ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

Şantiye Günlüğü (staj defteri)

Staj defteri, şantiye stajı yapanlar tarafından bir tür şantiye günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Şantiye günlüğüne her gün şantiyede meydana gelen önemli olaylar ve öğrencinin bizzat çalıştığı işle ilgili gelişmeler kaydedilecektir.

Şantiye Düzeni ile İlgili Rapor (şantiye genel tanıtımı)

Şantiye düzeni ile ilgili bu rapor şantiyede var olan potansiyelin ve işleyişin genel anlamda tanıtıldığı bir rapordur. Bu raporun hazırlanmasında sözkonusu kurallar FORM Ş1’de açıklanmaktadır.

Şantiyede Çalışılan İş ile İlgili Rapor

Şantiyelerde bina iç mekanlarının üretiminin gerçekleştirilmesinde çok sayıda, birbirinden farklı nitelikte işler yapılmaktadır. Bu tür işler; uygulamanın yürütülmesi, hakediş ve metraj hazırlama, süresel planlama, malzeme, ekipman, işgücü yönetimi, satınalma, idari işler, maliyet kontrol, muhasebe, finansman, taşeron yönetimi vb. gibi işlerdir. Öğrenci şantiye stajı kapsamında bu işlerden birinde çalışmak ve sözkonusu işin ayrıntılarını öğrenmek durumundadır. Öğrenci staj sonunda bu iş (işlerle) ilgili bir rapor hazırlamak zorundadır. Bu raporun nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı FORM Ş2 de açıklanmaktadır.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edecektir.

MADDE 12      : Büro (İç Mekan Tasarımı) ve Şantiye Dışı Alanlarda Yapılacak Özel Stajın Esasları

12.1. Özel Stajın Amacı

Büro ve şantiye stajları dışında, iç mimarlık mesleğinin disiplinlerarası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla, aşağıda belirtilen gruplardan birinde staj yapabilecektir.

a.       Proje yönetim firmaları, yapı denetim firmaları, müşavirlik firmaları, inşaat firmaları merkez ofisleri ve kamu kuruluşlarının ilgili birimleri,

b.       DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. araştırma projeleri,

c.        Yaz okulları, atölyeler, diğer mesleki etkinlikler, arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme ve alan araştırmaları.

12.2. Özel Staj Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

·   12.1.a ve 12.1.b maddelerinde tanımlanan staj yerleri ve arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgelemede yapılan çalışmalar büro ya da şantiye stajı niteliklerinden hangisine yakınsa, o gruba ait belgeler hazırlanarak teslim edilecektir. Ayrıca gerekli görüldüğünde, komisyonun önerisi doğrultusunda özel raporlar hazırlanacaktır.

·   Yaz okulları, atölyeler, alan araştırmalarında aşağıdaki belgeler istenir.

Günlük Staj Defteri

Çalışma süresince günlük olarak yapılan çalışmaların yazılacak ve yürütücü tarafından onaylanacaktır.

Rapor

Yapılan çalışmanın genel tanımı, amacı ve içeriği, çalışmayı örgütleyen kişiler ve kurumlar, katılan grup ve/veya kişilerin tanıtımı, ele alınan konuların tür ve nitelikleri belirtilecektir. Bu kapsamda yapılan kişisel çalışmanın ayrıntılı açıklaması ve sonuçları, uygulamaya esas olan örneğin sunulmasıyla yine bir raporda yer alacaktır.

Başarı Belgesi

Yaz okulları, atölyeler sonunda öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonunda 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edecektir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13: Yürürlük

Bu staj esasları 2003-2004 öğretim yılında İç Mimarlık Bölümü’ne giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü, 12 sayılı toplantısında alınan karar: “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur.”

MADDE 15: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: “Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.”