ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

 

GENEL ESASLAR
MADDE 1: Amaç
Staj, öğrencilerin endüstri ürünleri tasarımı konusundaki kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgilerini ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, üretim ve uygulama alanlarında pekiştirmeleri ve gerçek dünyadaki ürünlerin tasarımı konusunda yapılmakta olan uygulamaların öğrenilmesi amacıyla yapılır.
MADDE 2: Staj Yapılabilecek Alanlar
Stajın aşağıda belirtilen alanlarda yurt içi ve yurt dışı firmalarda staj yapılır.
× Üretici firmalar,
× Fabrikalar,
× Tasarım Büroları,
× Atölyeler, Yaz Okulları,
Tanımlar ve Açıklamalar:
Üretici Firmalar: Ürünün üretildiği endüstridir. Ürünün hammaddesinin işlenişi, araştırma-geliştirme çalışmaları, tasarımı, çeşitli işlemlerden sonra sonuç ürüne dönüştürülmesi, pazarlanması yapılan firmalardır.
Fabrikalar: Ürünün hammaddeden mamul hale seri üretimle dönüştürüldüğü kuruluşlardır.
Tasarım Büroları: Endüstriye ürün tasarımı konusunda hizmet veren bürolarda, pazar araştırması, ürün tasarımı, sunum teknikleri (3 boyutlu çizim yazılımları, modelleme) yapılmakta olan yerlerdir.
Atölyeler, Yaz okulları: Çeşitli firmaların bünyesinde ya da üniversitelerde düzenlenen endüstri katkılı yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlarla ortak yapılan çalışmalar olup, araştırma projeleri bu kapsam içine girer.

MADDE 3: Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılacak Alanlara Dağlımı
3.1. Staj yapılabilecek alanlarda stajın toplam fiili çalışma süresi en az 72 gündür.
3.2.Stajın yapılacağı süre 24’er günlük çalışmalar olarak üç aşamada gerçekleştirilebilir. Tümünün üretici firmalarda araştırma-geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama konularının hepsi esas alınarak yapılması, bu firmaların da farklı malzemelerle ürün üretiyor olmaları tercih edilmelidir. Endüstride donanımlı ürün ve kalıp tasarımı büroları bulunmaktadır. Stajın en az 24 günlük bir modülü üretici firma (fabrika) stajı olarak yapılmalıdır.
3.3. Atölyelerin ve yaz okullarının staj sayılabilmesi, Bölüm Kurulunun içeriklerine bakarak aldığı karara bağlıdır.

MADDE 4: Staj Yapılabilecek Dönemler ve Özel Durumlar
4.1 Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.

4.2 Fakülte Kurulu’nun 10.5.2006 günlü ve 6 sayılı toplantısında alınan karara göre; “Yaz Öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla, durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

”MADDE 5: Staj Yerinin Belirlenmesi ve Kabulü
Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla, öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren “Staj Yeri Kabul Formu”nu, Bahar Yarıyılının son gününün akşamına kadar Staj Komisyonuna teslim edecektir. Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra, staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesini en geç yarıyıl sınavlarının son günü bölüm staj duyuru panosunda ilan edecektir.
Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler, 15 gün içinde yeni bir staj yeri bulmak ve staj komisyonuna bildirmek zorundadırlar. Bu formlar da 7 gün içerisinde komisyon tarafından değerlendirilerek ilan edilir. Staj yeri onaylanmayanlar için bu süreç devam eder. Özel durumlarda staj yeri değişikliği için komisyona başvurulabilir.
Komisyon, her öğrencinin staj yapacağı yere Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan, ekte bulunan yazıyı gönderir.

MADDE 6: Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı
Staj dosyaları komisyonun ilan ettiği süre içerisinde teslim alınır. Süresi dışında teslim edilen dosyalar için geçerli mazeret olmadıkça değerlendirme dışında tutulur.
Belirli formatta düzenlenmiş dosyalar öğrencilerin fakülteye giriş yılına göre düzenlenen listelerin imzalanması karşılığında teslim alınır.

MADDE 7: Stajın Değerlendirilmesi
Teslim edilmiş staj dosyaları Güz Yarıyılı sonuna kadar değerlendirilerek sonuçlar Bölüm Staj duyuru panosunda ilan edilir.
İncelenen staj dosyalarının düzeyleri için Lisans Eğitim Yönetmeliği’ndeki değerlendirme sistemi uygulanır. CC ve üzeri değerlendirilen öğrencilerin stajları kabul edilir. Değerlendirme öğrencilerin yaptığı çalışmaların yanısıra stajın yapıldığı yerdeki yetkilinin görüşleri de dikkate alınır. Komisyon tarafından belirlenmiş esaslara uymayan dosyalar değerlendirme dışına bırakılır.
Staj Sicil Fişi, staj dosyasının düzeyi belirtilerek, inceleyen kişi ve kişiler tarafından da onaylanarak öğrencinin dosyasına konmak üzere koordinatöre teslim edilir. Staj Sicil Fişinin ikinci kopyası ise dosyalanarak Bölüm Staj Komisyonu arşivinde saklanır.

MADDE 8: Staj Konusunda Danışmanlık
Öğrenciler stajla ilgili sorunlarını yazılı olarak staj komisyonuna ileteceklerdir. Staj komisyonunun belirlediği tarihte yapılacak olan toplantılarda yanıtlar sözlü olarak verilecektir.

MADDE 9: Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu
Staj yerinde çalışan öğrenci, çalışma yerinin kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde, bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse, staj çalışması kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj çalışma alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

ÖZEL ESASLAR
MADDE 10: Üretici Firma ve Fabrika Stajı Esasları
10.1. Üretici Firma Stajının Amaçları
Endüstri içinde yapılacak staj öğrenciye, malzeme bilgisinin artmasını, üretim tiplerinin, kalıp sistemlerinin, makinelerin tanınmasını, bu konulardaki ileriye yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarını, üretim verimliliğini, ambalajlama ve pazarlama yöntemlerini kazandıracaktır. Her staj devresinde öğrencinin farklı malzeme (metal, plastik, cam vb) ya da farklı konular (aydınlatma, elektrikli mutfak aletleri vb) üzerinde çalışması esastır. Stajda malzeme, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim ve pazarlama konularındaki sıra takip edilerek ve detaylı olarak araştırılacaktır.
10.2. Üretici Firma Stajı Sonunda İstenen Belgeler
Üretici Firma Raporu: Çalışma alanı, kullandığı malzeme-hammadde özellikleri, ürün parkı, organizasyon şeması, üretim teknikleri ve üretim akış diyagramı, yurtiçi ve yurtdışı pazar payı ve rakipleri bir rapor içinde detaylı olarak sunulacaktır.
Tasarım Projesi: Edinilen bilgiler doğrultusunda üretilebilir bir ürün tasarımı projesi geliştirilecektir.
Staj Defteri: Staj defteri, defterde yazılı kurallar doğrultusunda, çalışma günlüğü olarak doldurulacaktır.
Staj Sicil Fişi: Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacaktır. Bu belgede Yetkilinin, öğrencinin staj çalışmasındaki tutumuna ve davranışlarına yönelik olarak yapacağı değerlendirmeleri yer alacaktır. Bu belge, öğrencinin staja başlamadan önce, Fakülteden alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp, staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

MADDE 11: Büro Stajı Esasları
11.1. Büro Stajının Esasları
Büro stajı yapacak öğrencilerden öncelikle beklenen, Üniversitede endüstri ürünleri tasarımı derslerinde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı uygulama yapma olanağı bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresince, gerçek yaşamdaki endüstri ürünleri tasarımı ve projelendirme alanlarındaki uygulamaları yerinde görerek, yeni bilgilerin ve becerilerin kazanılması esastır. Büro stajının bir diğer amacı da, endüstri ürünleri tasarımı eğitimi sırasında öğrencinin almış olduğu bilgilerin ve kazandığı becerilerin, gerçek yaşamdaki diğer koşullarla birlikte değerlendirildiğinde, diploma sonrası meslek yaşamında yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konularında yol gösterici olmasını sağlamaktır.
11.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler
Büro stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım halindeki belgelerin ve dokümanların staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler:
- Öğrencinin bilgi ve beceri düzeyiyle ilişkili olması,
- Bizzat öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelikte ve inandırıcılıkta olması,
- Belirli bir takdim düzeninde açık ve net olması,
başlıca kriterlerdir
Büro Günlüğü (Staj Defteri): Staj defteri büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb, endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili faaliyetler yer alacaktır. Bu günlük, staj defterinde yazılı olan kurallar doğrultusunda doldurulacaktır.
Büro Organizasyonu (Büro İşleyiş Biçimi) Raporu: Bu raporda büroda çalışan elemanlar ve bu elamanların faaliyet alanlarıyla birlikte, büroda üstlendikleri görevler tanımlanacaktır. Büronun organizasyon şeması olarak da ifade edilebilecek olan bu raporda, hiyerarşik düzen içinde yapılan işlerin tanımlanması, tasarımcı karar verici ile diğer elemanların yaptıkları işlerin nasıl bir işleyiş biçimi gösterdiği ve staj yapan öğrencinin bu organizasyondaki rolü açık bir biçimde ele alınacaktır (Bkz. Form B1). Raporda ayrıca, staj yapan öğrencinin bürodaki görevinin değerlendirilmesiyle ilgili bilgilere yer verilecek ve çalışma sisteminin bir değerlendirilmesi yapılarak ve öğrenci açısından olumlu ve olumsuz bulunan konular ele alınacaktır.
Büroda Yapılan İş ile İlgili Rapor: Büro stajı yapan öğrenci, yukarıda istenen bilgilere ek olarak, staj süresince yaptığı işlerle ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda, endüstri ürünleri tasarımı eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin bir analizini yapması istenilmektedir. Diğer bir deyişle, öğrenci kavramsal tasarımdan uygulama projesine ve üretime kadar olan süreyi göz önünde bulundurarak, kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini inceleyecektir. Bu şekilde, belli bir işte görev alan endüstri ürünleri tasarımcısı adayı olarak öğrenciye, insanın farkında olmadan yaptığı tasarım eylemlerinin daha tanımlı hale getirilmesi yoluyla fayda sağlanması amaçlanmaktadır (Bkz Form B2).
Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb Dokümanlar: Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosyada ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgelerin başlıcalarını endüstri ürünleri tasarımı eskizleri, tasarım projeleri, detay çizimleri, perspektifler, model fotoğrafları vb olarak sıralamak mümkündür.
Staj Sicil Fişi: Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacaktır. Bu belgede yetkilinin, öğrencinin staj çalışmasındaki tutumuna ve davranışlarına yönelik olarak değerlendirmeleri yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkilisinden teslim alıp, staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

MADDE 12: Büro ve Üretici Firma (Fabrika) Dışı Alanlarda Yapılacak Özel Staj Esasları
12.1. Özel Staj Esasları
Endüstri ürünleri tasarımının disiplinler arası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla aşağıdaki gruplarda staj yapılabilir:
- Yurtdışındaki üniversitelerde ya da yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliği içinde düzenlenen özel yaz okullarında,
- Endüstri destekli ya da tasarımcı grupları tarafından oluşturulmuş atölyelerde yapılan çalışmalar,
- Eğitim amaçlı olarak yapılmış olan atölye çalışmaları,
- Üniversitede öğretim üyeleri tarafından yapılan tasarım araştırmalarında çalışmak
süreleri açısından değerlendirilerek staj kabul edilir.
12.2. Özel Staj Sonunda İstenen Belge ve Raporlar
Yapılan staj hangi staj grubunun niteliklerine yakınsa, o gruba ait belgeler hazırlanarak teslim edilir.
Günlük Staj Defteri: Çalışma süresince günlük olarak yapılan çalışmalar yazılacak ve yürütücüye onaylanacaktır.
Rapor: Yapılan çalışmanın genel tanımı, amacı ve içeriği, çalışmayı örgütleyen kişiler ve kurumlar, katılan grup ve kişilerin tanıtımı, ele alınan konuların tür ve nicelikleri belirtilecektir. Bu kapsamda yapılan kişisel çalışmanın ayrıntılı açıklaması ve sonuçları, uygulamaya esas olan örneğin sunumu, bu raporda yer alacaktır.
Başarı Belgesi: Yaz okulları ve atölyelerin sonunda, öğrencinin çalışmasının başarılı olduğunu gösteren belgenin kopyası staj zarfının içine konulacaktır.
Staj Sicil Fişi: Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede yetkilinin öğrencinin staj çalışmasındaki tutumuna ve davranışlarına yönelik olarak değerlendirmeleri yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülteden alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkilisine verecek ve staj sonrasında 2 kopya halinde kapalı zarf içinde yetkilisinden teslim alıp, staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülteye teslim edecektir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 13: Yürürlük
Bu staj esasları, 2000-2001 öğretim yılında Fakülteye giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

MADDE 14: Mimarlık Fakültesi-Fakülte Kurulu 10.05.2006 günlü, 6 sayılı toplantısında alınan karar: Yaz öğretiminde ders alacak ve staj yapacak öğrencilerin ders saatlerinin 8 saat/hafta’yı aşmaması koşuluyla durumlarının Bölüm Staj Komisyonlarınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

MADDE 15:  Fakülte Kurulu 11.12.2013 günlü ve 12 sayılı toplantısında aldığı “Staj yapılabilecek dönem Fakülte Kurulu’nun kabul edeceği durumlar hariç Eğitim ve Sınav Dönemleri dışındadır. Tek ders veya sadece bitirme ödevi kalmış öğrencilerin Eğitim dönemi içinde ancak sınav dönemi dışında staj yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur” kararı doğrultusunda tek dersi veya sadece bitirme ödevi kalan öğrenciler, sınav dönemi dışında staj yapabilirler.