ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ 4 YILLIK LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI

 

1.        Bitirme Çalışmasının Amacı ve Kapsamı:

Bitirme Çalışmasının amacı, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişme sahibi olduğunu, “istenilen mesleki seviyeye ulaştığını” kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyması, diğer yandan da genel eleştiriler yoluyla öğrencinin yetişme olgusunun daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Jüri yukarıdaki amacı gerçekleştirecek doğrultuda çalışmanın kapsamını belirleyen bir sentez çalışması olan Bitirme Çalışmasının temel niteliği sonucu Şehir ve Bölge Planlamaya yönelik bir plan çalışması ve araştırması olmasıdır.

2.        Bitirme Çalışmasını Alabilme Koşulları :

Bu esaslar çerçevesinde İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Bitirme Çalışması, Fakülte Kurulu’nda görüşülerek saptanacak özel esaslara uygun olarak, Bölüm Akademik Kurulu’nca önerilen ve Bölüm Kurulu’nca seçilen jüriler tarafından yürütülür.

Bir öğrencinin Bitirme Çalışması alabilmesi için,

-          Bir öğrencinin bitirme çalışması dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir.

-          Proje dersini, 7.Yarıyıl proje dersi dahil, bütün yarıyıllarda almış ve başarmış olması şarttır.

Bitirme Çalışmasının konusunu almak için başvuru Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanlığı’na yapılır. Öğrenciler Bitirme Çalışmalarını Şehircilik ve Bölge Planlaması Anabilim Dalları ile ilgili konularda yapacaklardır.

3.        Bitirme Çalışması Jürisi / Jürilerin Oluşturulması ve koordinasyonu :

Bitirme Çalışması jürisi her yarıyıl içinde Bölüm Kurulu’nca aşağıdaki düzende oluşturulur.

Bitirme Çalışması konusunun belirlenmesi ile tüm hazırlıkların baştan sona yerine getirilmesi için, Bölüm Akademik Kurulu, jürinin ilk çekirdeğini oluşturmak üzere Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü içindeki öğretim üyeleri veya görevlilerinden oluşan 3 kişilik bir “çekirdek jüriyi” önerir ve Bölüm Kurulu’nca görevlendirilir. Çekirdek jüri çalışmalarına aynı gruptan 1 Araştırma Görevlisi yardımcı olarak katılır.

Çekirdek jüri seçilen Bitirme Çalışması konusu ile ilgili disiplinleri belirler ve öneride bulunur. Bölüm Akademik Kurulu, önerilen disiplinlerin öğretim üye ve görevlileri arasından 5-9 üyeden oluşacak ve salt çoğunluğu ve Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşmak üzere, seçimle Bitirme Çalışması jürisini oluşturur ve Jüri Bölüm Kurulu’nca görevlendirir. Jüriye diğer üniversitelerden Fakülte, Bölüm ve diğer disiplinlerden, konuya uzman kişilerden üye sağlanabilir.

Bölüm Kurulu, Bitirme Çalışması çekirdek jürisini Bitirme Çalışmasının verileceği dönemden bir önceki yarıyıl başında seçer.

Öğrenci sayısının fazla olması halinde Bölüm Kurulu her biri 30 civarında öğrenci olmak üzere, yukarıdaki esaslara uygun olarak birden fazla jüri oluşturabilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı kura ile yapılır.

Bölüm Kurulu, birden fazla jürinin görevlendirilmesi halinde jüriler arası koordinasyonu sağlamak üzere, jüri üyeleri dışında veya diğer Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim üyeleri arasından “çekirdek jüriler” ile birlikte koordinatörü seçer ve görevlendirir.

Bitirme Çalışması Koordinatörü,

-          Jürilerce belirlenecek konuların eşdeğer ağırlıkta saptanmasında,

-          Öğrencilerin jürilere dağıtılmasında, kura çekiminde,

-          Bitirme Çalışmasının verilmesi, aşamalarının yürütülmesi gibi ortak konularda, jüriler arası koordinasyonu sağlar,

-          Jüri çalışmaları sona erdiğinde bu çalışmalara ilişkin raporunu hazırlayıp, Bölüm Kurulu’na sunulmak üzere Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

4.        Bitirme Çalışmasının Verilmesi :

Bitirme Çalışmasının konusu Bölüm Kurulu’nca her yarıyıl seçilen Bitirme Çalışması jürisi tarafından Bitirme Çalışması esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Bitirme Çalışması almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir.

Yaz Okulunda yeni Bitirme Çalışması alınamaz.

5.        Bitirme Çalışması ile İlgili Sınav ve Diğer Kontroller:

Bitirme Çalışması’nda öğrenci çalışmalarını bir planlama ve tasarlama süreci olarak izlenebilmesi Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili her bir bilim dalındaki yetişmenin denetlenebilmesi esastır. Bunun için gerekli aşamalar ve bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir ve çalışma programı kapsamında açıklanır.

 Bitirme Çalışması sırasında,

-          En az bir eskiz sınavı yapılır. Yarıyıl süresince yapılan eskiz çalışmaları jüri tarafından değerlendirilir.

-          Bitirme Çalışması jüri çalışma programı doğrultusunda yarıyıl içinde ayrı aşamalar halinde yapılan en az iki oturumda, Bitirme Çalışmasının denetimini ve genel eleştirisini yapar.

-          Jüri, yapılan eskizler üzerinde genel konuşma ve değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını ara oturumda Bitirme Çalışmasına ilişkin genel eleştiri ve eğilimlerin belirtilmesini, Bitirme Çalışması öğrencilerine toplu olarak yapar.

 

6.  Bitirme Çalışması Teslimi ve Değerlendirilmesi:

Bitirme Çalışması ödevin verildiği yarıyılı izleyen sınav döneminin başladığı gün, Bitirme Çalışması jürisine sunulmak üzere, Fakülte Dekanlığından görevli çekirdek jüriye teslim edilir. Bitirme Çalışması süresi içinde teslim edilmediği takdirde ödev yapılmamış sayılır ve öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni bir Bitirme Çalışması alır.

Jüri, bu belgeler üzerinde toplu olarak yaptığı incelemelerden başka Bitirme Çalışması öğrencilerine açık oturumlarda, her öğrenciye çalışmalarını açıklama olanağı verir. Kesin değerlendirme toplu jüri çalışmaları ve eskiz sınavı sonuçlarına bağlı olarak yapılır. Jüri bütün bu toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır.

Bitirme Çalışmasından başarılı olabilmek için en az “CC” başarı notu almak gereklidir.

Bitirme Çalışması süresinde teslim etmeyen veya teslim ettiği fakat çalışması yetersiz görülerek reddedilen öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni Bitirme Çalışması alır.hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.