ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 4 YILLIK LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI

 

1.Bitirme Çalışmasının Amacı ve Kapsamı

Bitirme Çalışmasının amacı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde eğitim görmekte olan öğrencinin, gerekli akademik ve mesleki yeterliliğe ulaştığını göstermesi ve bu çalışmaları sunarken karşılaştığı eleştirel ortamda akademik eğitim sürecini tamamlamasıdır.

Bitirme çalışmasının kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Bitirme Projesi

2. Eskiz Sınavı

3. Akademik değerlendirme sınavı

 

2.Bitirme Çalışmasını Alabilme Koşulları

Bir öğrencinin Bitirme Çalışması alabilmesi için;

a.  Bir öğrencinin bitirme çalışması dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış olması ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekmektedir.

b.  Peyzaj Mimarlığı Projesi dersini, 7. yarıyıl Proje dersi dahil, bütün yarıyıllarda başarmış olması şarttır.

 

3.Bitirme Çalışması Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması ve Koordinasyonu

Bitime Çalışması Değerlendirme Kurulu her yarıyıl içinde Bölüm Kurulu’nca aşağıdaki düzende oluşturulur.

Bitirme Çalışması koordinasyonu için Bölüm Akademik Kurulu, Peyzaj Mimarlığı Bölümü içindeki öğretim üyeleri ve görevlilerden 1 kişiyi “Bitirme Çalışması Koordinatörü” olarak seçer.

Bitirme Çalışması Koordinatörü;

-  Bölüm Akademik Kurulu’na ‘Bitirme Projesi Jürileri’ için öneride bulunur. 

-  Bitirme Projeleri için verilecek konuların eşdeğer ağırlıkta saptanması yönünde görüş bildirir.

-  Öğrencilerin tercihleri yönünde bitirme ödevi jürilerine dağıtılmasında kontenjan fazlası olduğu durumlarda öğrenci proje notları başarı düzeyi ile öncelikli listenin hazırlanması ve kalan öğrencilerin gruplar arasında eşit sayıda olacak şekilde kura ile dağıtılmasını sağlar..

-  Bitirme Projesinin verilmesi, Eskiz Sınavı ve Akademik Değerlendirme Sınavı gibi ortak konularda  koordinasyonu sağlar,

- Bitirme Çalışması Değerlendirmeleri için jüri başkanlarını toplar, değerlendirmeler sona erdiğinde bu çalışmalara ilişkin raporu hazırlayıp Bölüm Kurulu’na sunmak üzere Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

“Bitirme Projesi Jürisi”, Peyzaj Mimarlığı Bölümü içindeki öğretim üyeleri ve yardımcılarından oluşan 3 kişilik bir “çekirdek jüri” den oluşur ve Bölüm Kurulu’nca görevlendirilir. “Bitirme Projesi Çekirdek Jüri” çalışmalarına aynı gruptan 1 araştırma görevlisi raportör olarak katılır. Çekirdek jüri seçilen Bitirme Projesi konusu ile ilgili disiplinleri belirler ve öneride bulunur. Bölüm Akademik Kurulu, önerilen disiplinlerin öğretim üye ve görevlileri arasından çekirdek jüriye ek olarak toplam 3-5 üye daha belirleyerek salt  çoğunluğu Peyzaj Mimarlığı Bölümünde ders veren öğretim üyeleri ile görevlilerinden oluşan “Bitirme Projesi Jürisi”ni oluşturur ve görevlendirir. Jüriye diğer üniversitelerden, fakülte, bölüm ve disiplinlerden konuya uzman kişiler üye olarak alınabilir. Bitirme ödevi çekirdek jürisi akademik ünvanı olmayan  bir jüri üyesini davet etmekte serbesttir, ancak bu durumda konuk jüri üyesinin notlamada katkısı yoktur.

Bölüm Kurulu, Bitirme Projesi “Çekirdek Jürisini” Bitirme Çalışmasının verileceği dönemden bir önceki yarıyıl başında seçer.

Öğrenci sayısının fazla olması halinde Bölüm Kurulu her biri 20 civarında öğrenci olmak üzere, yukarıdaki esaslara uygun olarak birden fazla jüri oluşturabilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı bitirme çalışması  koordinatörü görevlerinde belirtildiği gibi yapılır.

 

4. Bitirme Çalışmasının Verilmesi

Bitirme Çalışması, Bitirme Çalışması Koordinatörü tarafından, Bitirme Projesi ve öğrenci portfolyosunun içeriğini açıklayan bir dosya şeklinde, Bitirme Çalışması Esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Bitirme Çalışmasını almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. Yaz okulunda yeni Bitirme Çalışması alınamaz.

 

5. Bitirme Çalışmasının İçeriği

1. Bitirme Projesi

a. Ara Jüriler

b. Proje Teslimi

c. Final Jürisi

d. Portfolyo değerlendirilmesi 

2. Eskiz Sınavı

3. Akademik Değerlendirme Sınavı

1. Bitirme Projesi

Bitirme Projesi Jürisi, çalışma programı doğrultusunda, yarıyıl içinde aşamalar halinde yapılan en az iki oturumda, Bitirme Projesinin denetimini ve genel eleştirisini yapar.

Bitirme Projesi, ödevin verildiği yarıyılı izleyen sınav döneminin başladığı ilk gün ve Bitirme Projesi Jürisine sunulmak üzere, Fakülte Dekanlığı’ndan görevli  bitirme projesi çekirdek jüriye teslim edilir. Bitirme Projesi teslim süresi içinde teslim edilmediği takdirde ödev yapılmamış sayılır ve öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni bir Bitirme Çalışması alır. Jüri, teslim edilen bitirme projeleri final jürisi oturumu ile genel proje eleştirisini yapar.

Öğrenci portfolyoları jüri değerlendirmelerinde kanaat oluşturmada öncelikli değerdedir. Portfolyolar ayrıca notlanarak değerlendirilmezler. Bitirme Sınavı sırasında teslim edilen portfolyo çalışması, öğrencinin ayrıntılı özgeçmişini, akademik eğitiminin başından bu güne kadar yapmış olduğu bitirme ödevi dahil tüm ilgili çalışmalarını (projeler, katıldığı workshoplar, yarışmalar, varsa yaptığı yayınlar vs.) içerir. Bu portfolyo, öğrencinin üniversite öğrenimi boyunca üstlendiği rolleri, faaliyetlerdeki etkinliğin ve meslek ortamına katılımını denetler.

Bitirme Projesi Jürisi, ara jüri oturumları, final jüri oturumu çerçevesinde değerlendirme yapar ve bu değerlendirmeleri Bitirme Projesi Koordinatörü’ne iletir. Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır.

Bitirme Projesinden başarılı olabilmek için en az “CC” başarı notu almak gereklidir.

2. “Bitirme Çalışması  Eskiz Sınavı” proje koordinatörünün denetiminde tüm Bitirme Projesi jüri grupları ile ortak olarak tüm günü kapsayan bir oturumda yapılır.Sınava katılmayan öğrenci mazereti ne olursa olsun bitirme Çalışmasında başarısız olmuş sayılır ve öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni Bitirme Çalışması alır.

Eskiz Sınavı, Bitirme Projesi Jürisi tarafından değerlendirilir ve Bitirme Çalışması Koordinatörüne iletilir. Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Eskiz Sınavı’ndan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için gerekli not en az CC’dir.

3. Akademik Değerlendirme  Sınavı

Bitirme Çalışması koordinatörlüğü ve ilgili Bitirme projesi jüri başkanlarının katılımları ile hazırlanan Akademik Değerlendirme Sınavı öğrencinin tüm disiplinlerdeki bilgi ve akademik gelişmişlik düzeyini denetler. Bitirme çalışması koordinatörlüğünce tüm gruplar için eşdeğer ve eşzamanlı olarak hazırlanan yazılı sınavı ve gerekli görülürse sözlü sınavı içerir.  Sınava katılmayan öğrenci mazereti ne olursa olsun bitirme Çalışmasında başarısız olmuş sayılır ve öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni Bitirme Çalışması alır.

Bitirme Sınavı, Bitirme Projesi Jürisi tarafından değerlendirilir ve Bitirme Çalışması Koordinatörüne iletilir. Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Bitirme Sınavı’ndan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için gerekli not en az CC’dir.

 

6. Bitirme Çalışmasının Değerlendirilmesi

Bitirme Çalışması Koordinatörü, Bitirme Projesi Jüri Başkanları,  ve Raportörden oluşan Bitirme Çalışması Değerlendirme Kurulunu toplar.

Bitirme Çalışması Değerlendirme Kurulu, öğrencinin Bitirme Projesi , Eskiz Sınavı ve Akademik Gelişme Sınavı notunu  ve portfolyosunu inceleyerek  kesin değerlendirmesini  yapar.

Kurul, değerlendirme toplantısını salt çoğunluk ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunana üyelerin oy çokluğu ile alır.

Öğrencinin Bitirme Çalışması’nda başarılı olabilmesi için değerlendirme notunun en az CC olması gereklidir.