ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM     
 

MİMARLIK BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI

 

1. Bitirme Çalışmasının Amacı ve Kapsamı:

Bitirme çalışmasının amacı; Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu, “İstenilen mesleki düzeye ulaştığını” kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyması, diğer yandan da genel eleştiriler yoluyla, öğrencinin yetişme olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Jüri yukarıdaki amacı gerçekleştirecek doğrultuda çalışmanın kapsamını belirler. Belirli sınırlar içinde araştırma ve analiz çalışmalarını içermekle beraber Bitirme Çalışmasının temel niteliği, sonucu bir mimari ürüne yönelmiş olan bir “proje” çalışmasıdır.

 

 2. Bitirme Çalışmasını Alabilme Koşulları:

Bir öğrencinin Bitirme Çalışması alabilmesi için;

a. Bir öğrencinin bitirme çalışması dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış olması ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekmektedir.

b. MIM 411 (veya MIM 411E) Mimari Proje VII (veya Architectural Design VII) dersini, en az “DD” alarak başarmış olması şarttır.

c. MIM 431 (veya MIM 431E) Uygulama Projesi (veya Construction Project) dersini, en az “DD” alarak  başarmış olması gerekmektedir.

 

3. Bitirme Çalışması Jürisi/Jürilerin Oluşturulması ve Koordinasyonu:

Bitirme Çalışması Jürisi her yarıyıl için Bölüm Kurulunca aşağıdaki düzende oluşturulur.

-   Bu çalışma esasları ile tanımlanmış Amaç ve Kapsam çerçevesinde verilecek olan Bitirme Çalışması konusunun belirlenmesi ile tüm hazırlıklarının baştan sona yerine getirilmesi için; Bölüm Kurulu, her bir jürinin ilk çekirdeğini oluşturmak üzere Mimari Tasarım Stüdyoları yürütücüsü, iki öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinden oluşan bir “çekirdek jüri” seçer ve görevlendirir. Çekirdek Jüri çalışmalarına aynı gruptan bir araştırma görevlisi yardımcı olarak katılır.

-   Çekirdek Jüri tarafından hazırlanan konuları değerlendirmek ve geliştirilecek Bitirme Çalışması konusunu seçmek üzere Bölüm Kurulu, Öğretim Üye ve Görevlileri arasından bir üye daha seçerek bir ön jüri oluşturur.

-   Ön Jüri, seçilen Bitirme Çalışması konusu ile ilgili disiplinleri belirler ve öneride bulunur. Bölüm Kurulu, Fakültedeki ilgili bilim çalışma gruplarındaki öğretim üye ve görevlileri arasından 7-9 üyeden oluşacak Bitirme Çalışması jürisini belirler ve görevlendirir. Jüriye başka üniversitelerden üye davet edilebilir.

-   Bölüm Kurulu, Bitirme Çalışması “Çekirdeki Jürisini” Bitirme Çalışması’nın verileceği dönemden bir önceki yarıyıl başında, “Ön Jüri”yi 7. hafta içinde ve Bitirme Jürisinin diğer üyelerini ise bu yarıyıldan önceki yarıyılın son haftası içinde seçer.

-   Öğrenci sayısının “Bitirme Çalışması”nda belirlenen çalışma düzeni açısından fazla olması halinde Bölüm Kurulu her biri 20 öğrenciyi geçmemek üzere, yukarıdaki esaslara uygun olarak birden fazla jüri oluşturabilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı tercih ile yapılır. Jürilere kontenjan fazlası tercih halinde kura ile denge sağlanır.

-   Bölüm Kurulu, birden fazla jürinin görevlendirilmesi halinde, jüriler arası koordinasyonu sağlamak üzere, jüri üyelerinin dışında bir koordinatörü Öğretim üyeleri arasından “Çekirdek Jüriler”le birlikte seçer ve görevlendirir.

 

Bitirme Çalışması Koordinatörü:

Jürilere verilecek konuların eşdeğer ağırlıkta saptanmasında, öğrencilerin jürilere dengeli dağıtılmasında, kura çekiminde, Bitirme Çalışmasının verilmesi, aşamaların yürütülmesi gibi ortak konularda, jüriler arası koordinasyonu sağlar. Jüri çalışmaları sona erdiğinde bu çalışmalara ilişkin raporu hazırlayıp Bölüm Kurulu’na sunulmak üzere Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

 

4. Bitirme Çalışmasının Verilmesi:

Bitirme Çalışmasının konusu Bölüm Kurulu’nca her yarıyıl seçilen Bitirme Çalışması Jürisi tarafından Bitirme Çalışması Esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Bitirme Çalışmasını almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. Yaz okulunda yeni Bitirme Çalışması alınamaz.

 

5. Bitirme Çalışması ile İlgili Sınav ve Kontroller:

Bitirme çalışmasında öğrenci çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve mimari sentezle ilgili her bir bilim dalındaki yetişmenin denetlenebilmesi esastır. Bunun için gerekli aşamalar ve bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir ve çalışma programı kapsamında açıklanır.

Bitirme çalışması sırasında,

-   En az bir eskiz sınavı yapılır. Yarıyıl süresince yapılan eskiz çalışmaları jüri tarafından değerlendirilir.

-   Bitirme Çalışması jürisi çalışma programı doğrultusunda, yarıyıl içinde ayrı aşamalar halinde yapılan 3 oturumda; Bitirme çalışmasının denetimini ve genel eleştirisini yapar.

-   Jüri, yapılan eskizler üzerinde genel konuşma ve değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını, ara oturumlarda Bitirme Çalışmasına ilişkin genel eleştiri ve eğilimlerin belirtilmesini, Bitirme Çalışması öğrencilerine toplu olarak yapar.

 

6. Bitirme Ödevi Teslim İçeriğinin Oluşturulması ve Denetlenmesi:

 Bitirme Ödevi Jürileri,

 -        Vaziyet Planı

-        Kat Planları / Yeterli Sayıda Kesit ve Görünüşler

-        Sistem Kesiti (en az 1 adet) ve Detayları

-        Taşıyıcı Sistem Konstrüksiyon Şeması veya Kalıp Planı

-        Maket

-        Açıklama Raporu’ndan

oluşan Bitirme Ödevi Çalışması proje setinin kontrolü ve proje teslim föyünün oluşturulması ile yükümlüdür. Bitirme Ödevi Koordinatörlüğü, Bitirme Ödevi Çalışması teslim içeriğinin eksiksiz yerine getirilmesinin denetimini sağlar.

 

7. Bitirme Çalışmasının Teslimi ve Değerlendirilmesi:

Bitirme Çalışması, ödevin verildiği yarıyılı izleyen sınav döneminin başladığı ilk gün ve Bitirme Çalışması Jürisine sunulmak üzere Fakülte Dekanlığı’nda görevli çekirdek jüri tarafından teslim alınır.

Jüri, bu belgeler üzerinde toplu olarak yaptığı incelemelerden başka; Bitirme Çalışması öğrencilerine açık oturumlarda, her öğrenciye çalışmalarını açıklama olanağı verir. Kesin değerlendirme, Toplu Jüri çalışmaları ve Eskiz Sınavı sonuçlarına bağlı olarak yapılır.Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır.Bitirme Çalışmasının başarılmış sayılması için en az (CC) seviyesinde başarılması gerekir.

 

8. Bitirme Ödevi Başarı Ölçütleri

 Bitirme Ödevi alan öğrenciler, 3 Jüri oturumunda sunum yapmak ve eskiz sınavlarına eksiksiz katılmakla yükümlüdür.Madde 7’de tanımlanan Bitirme Çalışması Proje Setini süresinde ve eksiksiz teslim etmeyen veya teslim ettiği halde ödevi yetersiz görülerek reddedilen öğrenciler, ilerleyen yarıyıllarda tekrar Bitirme Çalışması alabilir.

 Bu esaslarda yazılı olmayan genel hususlar (hükümler) için “Bitirme Çalışması Alınması,  teslimi ve sınavları ile ilgili “Senato Esasları” geçerlidir.