ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI

 

1. Bitirme Çalışmasının Amacı ve Kapsamı

Bitirme çalışmasının amacı, İç Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin  alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişme sahibi olduğunu, “İstenilen mesleki düzeye ulaştığını” kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyması, diğer yandan da genel eleştiriler yoluyla öğrencinin yetişme olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Jüri yukarıdaki amacı gerçekleştirecek doğrultuda çalışmanın kapsamını belirler. Belirli sınırlar içinde araştırma ve analiz çalışmalarını içermekle beraber Bitirme Çalışmasının temel niteliği, sonucu bir mimari ürüne yönelmiş olan bir “proje” çalışmasıdır.

 

2. Bitirme Çalışmasını Alabilme Koşulları:

Bir öğrencinin Bitirme Çalışması alabilmesi için;

a.  En az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir.

b.  Mimari Proje ve İç Mimarlık Proje derslerini 7.yarıyıl İç Mimarlık Projesi dersi dahil, bütün yarıyıllarda başarmış olması şarttır.

 

3. Bitirme Çalışması Jürisinin Oluşturulması:

Bitirme Çalışması Jürisi her yarıyıl için Bölüm Kurulunca aşağıdaki düzende oluşturulur.

 

-    Bu çalışma esasları ile tanımlanmış Amaç ve Kapsam çerçevesinde verilecek olan Bitirme Çalışması konusunun belirlenmesi ile tüm hazırlıklarının baştan sona yerine getirilmesi için;  Bölüm Kurulu, jürinin ilk çekirdeğini oluşturmak üzere İç Mimarlık Anabilim Dalı’ndan iki öğretim üyesi veya görevlilerden oluşan bir “çekirdek jüri” seçer ve görevlendirir. Çekirdek Jüri çalışmalarına aynı gruptan 1 araştırma görevlisi yardımcı olarak katılır.

-    Çekirdek Jüri tarafından hazırlanan konuları değerlendirmek ve geliştirilecek Bitirme Çalışması konusunu seçmek üzere Bölüm Kurulu  İç Mimarlık Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Görevlileri arasından 1 üye daha seçerek bir ön jüri oluşturur.

-    Ön Jüri seçilen Bitirme Çalışması konusu ile ilgili disiplinleri belirler ve öneride bulunur. Bölüm Kurulu önerilen disiplinlerin öğretim üye ve görevlileri arasından 5-7 üyeden oluşacak ve salt çoğunluğu İç Mimarlık Anabilim Dalı’na bağlı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşmak üzere, seçimle, Bitirme Çalışması jürisini oluşturur ve görevlendirir. Jüriye başka Bölümlerden ve başka üniversitelerden üye çağrılabilir.

-    Bölüm Kurulu, Bitirme Çalışması “Çekirdek Jürisini” Bitirme Çalışması’nın verileceği dönemden bir önceki yarıyıl başında “Ön Jüri”yi 7 hafta içinde ve Bitirme Jürisinin diğer üyelerini ise bu yarıyıldan önceki yarıyılın son haftası içinde seçer.

 

4. Bitirme Çalışmasının Verilmesi:

Bitirme Çalışmasının konusu Bölüm Kurulu’nca her yarıyıl seçilen Bitirme Çalışması Jürisi tarafından Bitirme Çalışması Esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Bitirme Çalışmasını almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. Yaz okulunda yeni Bitirme Çalışması alınamaz.

5 Bitirme Çalışması İle İlgili Sınav ve Kontroller:

Bitirme çalışmasında öğrenci çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve iç mimari sentezle ilgili  her bir bilim dalındaki yetişmenin denetlenebilmesi esastır. Bunun için gerekli aşamalar ve bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir ve çalışma programı kapsamında açıklanır.

Bitirme çalışması sırasında,

-  En az bir eskiz sınavı yapılır. Yarıyıl süresince yapılan eskiz çalışmaları jüri tarafından değerlendirilir.

- Bitirme Çalışması jürisi çalışma programı doğrultusunda, yarıyıl içinde ayrı aşamalar halinde yapılan en az 2 oturumda Bitirme çalışmasının denetimini ve genel eleştirisini yapar.

- Jüri, yapılan eskizler üzerinde genel konuşma ve değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını, ara oturumlarda Bitirme Çalışmasına ilişkin genel eleştiri ve eğilimlerin belirtilmesini, Bitirme Çalışması öğrencilerine toplu olarak yapar.

 

6. Bitirme Çalışmasının Teslimi ve Değerlendirilmesi:

Bitirme Çalışması, ödevin verildiği yarıyılı izleyen  mazeret sınav döneminin başladığı ilk gün ve Bitirme Çalışması jürisine sunulmak üzere Fakülte Dekanlığı’nda görevli çekirdek jüri tarafından teslim alınır.

Jüri, bu belgeler üzerinde toplu olarak yaptığı incelemelerden başka; Bitirme Çalışması öğrencilerine açık oturumlarda, her öğrenciye çalışmalarını açıklama olanağı verir. Kesin değerlendirme, Toplu Jüri çalışmaları  ve Eskiz Sınavı sonuçlarına bağlı olarak yapılır.

Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Bitirme Çalışmasının başarılmış sayılması için en az (CC) seviyesinde başarılması gerekir.

 

7. Bitirme Çalışmasını süresinde teslim etmeyen veya teslim ettiği halde ödevi yetersiz görülerek red edilen  öğrencilere, bir sonraki yarıyıl başında yeni bir Bitirme Çalışması verilir. İkinci Bitirme Çalışmasını süresinde teslim etmeyen veya ödevi red edilen öğrenci; öğretim süresine ilişkin sınırlamalar ve diğer yasal olanaklar imkan verdiği takdirde daha fazla sayıda  Bitirme Çalışması alabilir.

 

8. Bu  esaslarda yazılı olmayan genel hususlar (hükümler) için “Bitirme Çalışması Alınması, teslimi ve sınavları ile ilgili “Senato Esasları” geçerlidir.