ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   İLETİŞİM    


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ 4 YILLIK LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI

 

Madde-1. BİTİRME ÇALIŞMASININ AMAÇ VE KAPSAMI

“Bitirme Çalışması”nın amacı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişme sahibi olduğunu, “İstenilen mesleki seviyeye ulaştığını” kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyması, diğer yandan da genel eleştiriler yoluyla, öğrencinin yetişme olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 

 

“Bitirme Çalışması”nı alan her öğrencinin bir araştırmaya dayanan bir endüstri ürünün tasarımı projesini tamamlaması, gerekli bütün iletişim araçlarını kullanarak jüri önünde sunması ve fikrinin savunması amaçlanmaktadır.

 

Madde-2. BİTİRME ÇALIŞMASINI ALABİLME KOŞULLARI

Bir öğrencinin “Bitirme Çalışması” alabilmesi için;

a.  İTܒnün “Bitirme Çalışması’nın Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları”nın ikinci maddesinin kabul edilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

b.  Sınavı olmayan proje derslerini bütün yarıyıllarda başarmış olması şarttır.

c.  Bitirme çalışmasını 8. yarıyılda alamayan öğrenci 2. maddedeki şartların gerçekleşmesi koşulu ile daha sonraki kış ve yaz yarıyıllarında bitirme çalışmasına yazılabilir. Kış yarıyılında bitirme çalışmasına yazılan öğrencilere haftalık ders saati programında bitirme çalışması için 6 ders saatine yer verilir.

d.  2. maddedeki şartlar yerine getirilmedikçe, bitirme çalışması konusunu almış olmak, bitirme çalışmasına ders olarak yazılmak hakkını vermez.

 

Madde-3 BİTİRME ÇALIŞMASI JÜRİSİNİN YA DA JÜRİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE KOORDİNASYONU

a.   Bitirme çalışmasının süresi 1 yarıyıldır. “Bitirme çalışması bir jüri tarafından verilir ve kontrol edilir.

b.  Jüri yukarıda 1. Maddede belirtilen amacı gerçekleştirecek doğrultuda çalışmasının kapsamını belirler. “Bitirme çalışması”nın temel niteliği, sonucu bir endüstri ürününe yönelmiş olan bir proje çalışması olmakla birlikte, belirli sınırlar içinde inceleme, araştırma ve analiz çalışmalarına dayanan bir raporu da kapsar.

c.  Bitirme çalışması jürisi her yarıyıl için Bölüm Kurulunca aşağıdaki düzende oluşturulur:

-          Bu çalışma esasları ile 1. Maddede tanımlanmış “Amaç ve Kapsam” çerçevesinde verilecek olan “Bitirme Çalışması” konusunun belirlenmesi ile tüm hazırlıklarının baştan sona yerine getirilmesi için; Bölüm Kurulu, iki öğretim üyesi, ya da öğretim görevlilerinden oluşan bir “Çekirdek Jüri” seçer ve görevlendirir. Çekirdek jüri çalışmalarına bir araştırma görevlisi yardımcı olarak katılır.

-          Çekirdek Jüri tarafından öneri tema ve çalışma konuları belirlenir. Hazırlanan çalışma zamanının programını, öneri temayı ve çalışma konularını değerlendirmek ve öğrencilerinin araştırma ve konu tekliflerini değerlendirip “Bitirme Çalışması” konularına karar vermek üzere Anabilim Dalları kararına bağlı olarak, Bölüm Kurulu, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı öğretim üye ve öğretim görevlileri arasından 3-5 üye daha seçerek bir jüri oluşturur ve görevlendirir, jüriye başka üniversitelerden üye çağırılabilir.

-          Bölüm kurulu Bitirme Çalışmasının verileceği dönemden “Jüri”yi bir önceki yarıyılın 7. haftası içinde seçer. Bitirme jürisi temayı ve çalışma konularını aynı yarıyılın 9. haftasında ilan eder.

-          Öğrencilerin bitirme çalışmasını almaya hak kazanacakları yarıyıldan bir önceki yarıyılda ilan edilen tema ve çalışma konularındaki ön araştırma ve konu tekliflerini bir rapor dosyası ile yarıyılın birinci haftasında “Jüri”ye takdim ederler. Öğrencinin yasal mazereti nedeniyle en geç “Bitirme Çalışmasını” aldığı yarıyılın dördüncü hafta yapılacak jüri kontrolünün başında konusunu kesinleştirir.

-          Öğrenci sayısının “Bitirme Çalışması”nda belirlenen  çalışma düzeni açısından fazla olması halinde Bölüm Kurulu her biri 20 civarında öğrenci olmak üzere yukarıdaki esaslara uygun olarak birden fazla jüri oluşturabilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı kura ile yapılır.

-          Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Kurulu, birden fazla jürinin görevlendirilmesi halinde, jüriler arası koordinasyonu sağlamak üzere, jüri üyelerinin dışında bir koordinatörü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından “Çekirdek Jüriler”le birlikte seçer ve görevlendirir.

 

Madde-4. BİTİRME ÇALIŞMASININ VERİLMESİ

Bitirme çalışmasının esas teması ve çalışma konuları bir önceki yarıyılın 9. haftasında “Bitirme Jürisi” tarafından ilan edilir.

-          Bitirme çalışmasının çalışma programı “Bitirme çalışması esasları” çerçevesinde hazırlanarak bitirme çalışmasının alındığı yarıyılın ilk haftasında öğrencilere verilir. Yaz okulunda “Bitirme Çalışması” alınamaz.

 

Madde-5. BİTİRME ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ SINAV VE KONTROLLER

a.        “Bitirme Çalışması” sırasında öğrencinin çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve endüstri ürünleriyle ilgili her bir bilim dalındaki yetişmenin denetlenebilmesi esastır. Bunun için gerekli aşamalar ve bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir ve çalışma programı kapsamında açıklanır.

b.        “Bitirme Çalışması” sırasında,

-          Öğrenci bitirme çalışması ile ilgili konu teklifini yarıyılın birinci haftası jüriye yazı, çizim ve şemalarla açıklar.

-          Öğrenci ilgili disiplinlere dayanarak yazılı bir rapor hazırlar ve ara jüri toplantılarına bu raporun aşamalarını sunar.

-          “Bitirme Çalışması Jürisi” çalışma programı doğrultusunda, yarıyıl içinde ayrı aşamalar halinde yapılan en az iki oturumda; “Bitirme Çalışması”nın denetimini ve genel eleştirisini yapar.

-          Jüri, öğrencilerin konularının belirlenmesini, rapor üzerindeki genel konuşma ve değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını, ara oturumlarda “Bitirme Çalışması”na ilişkin genel eleştiri ve eğilimlerin belirtilmesini, “Bitirme Çalışması” öğrencilerine toplu olarak yapar.

 

Madde-6. BİTİRME ÇALIŞMASININ TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a.               Bitirme Çalışması”, yarıyılın son ders günü ve “Bitirme Çalışması Jürisi”ne sunulmak üzere görevli Çekirdek Jüri tarafından Fakülte Dekanlığında teslim alınır.

b.               Jüri bu belgeler üzerinde toplu olarak yaptığı incelemelerden başka: “Bitirme Çalışması” öğrencilerine açık oturumlarda, her öğrenciye çalışmalarını açıklama olanağı verir. Kesin değerlendirme, toplu jüri çalışmaları sonuçlarına bağlı olarak yapılır. Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır

c.               “Bitirme Çalışması”nın başarılmış sayılması için, en az (CC) seviyesinde başarı notu alınması gerekir.